14.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 166/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 12. veebruaril 2018 – Idi Srl versus Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Kohtuasi C-101/18)

(2018/C 166/25)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Idi Srl

Vastustaja: Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (1) artikli 45 lõike 2 punktidega a ja b on kooskõlas, kui seda, et võlgnik on kõigest esitanud pädevale kohtule ennetava kompromissimenetluse algatamise avalduse, loetakse olukorraks, kus „on algatatud menetlus“?

2.

Kas eelviidatud õigusnormidega on kooskõlas, kui võlgniku omaksvõttu, et ta on maksejõuetu ja soovib esitada avalduse ennetava „blankokompromissi“ algatamiseks (mille omadusi on eespool täpsemalt kirjeldatud), loetakse hankemenetlusest kõrvaldamise põhjuseks, tõlgendades eelviidatud ühenduse õigusnormis (direktiivi artiklis 45) ja eelviidatud liikmesriigi õigusnormis (seadusandliku dekreedi nr 163-2006 artiklis 38) kasutatud väljendit „on algatatud menetlus“ seega laialt?


(1)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).