28.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 182/8


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 12. februārīFTI Touristik GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 30. novembra spriedumu lietā T-475/16 FTI Touristik GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-99/18 P)

(2018/C 182/07)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: FTI Touristik GmbH (pārstāve: A. Parr, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Harald Prantner un Daniel Giersch

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas astotās palātas 2017. gada 30. novembra nolēmumu lietā T-475/16;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka Vispārējās tiesas spriedumā esot pieļauts Regulas Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums. Nolēmums neesot pietiekami pamatots. Neesot tikuši ņemti vērā visi faktiskie apstākļi, kuru mijiedarbībai ir nozīme saistībā ar sajaukšanas iespējas novērtēšanu. Tas veidojot kļūdu tiesību piemērošanā.


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.) redakcijā ar grozījumiem (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV L 154, 1. lpp.).