30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 12. februára 2018 – T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Vec C-98/18)

(2018/C 152/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: T. Boer & Zonen BV

Druhý účastník konania: Staatssecretaris van Economische Zaken

Prejudiciálna otázka

Má sa právna úprava v prílohe III oddiele I kapitole VII bodoch 1 a 3 nariadenia č. 853/2004 (1) vykladať v tom zmysle, že proces chladenia mäsa sa musí uskutočniť priamo na bitúnku, takže nakladanie mäsa do chladiarenského vozidla môže začať až po tom, ako mäso dosiahlo teplotu najviac 7 oC, alebo sa môže chladenie mäsa uskutočniť aj v chladiarenskom vozidle, pokiaľ vozidlo neopustí areál bitúnku?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, Ú. v. EÚ L 139, 2004, s. 55; Mim. vyd. 03/045, s. 14.