30.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 152/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 12. února 2018 – T. Boer & Zonen BV v. Staatssecretaris van Economische Zaken

(Věc C-98/18)

(2018/C 152/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Účastnice původního řízení

Navrhovatel v řízení o odvolání: T. Boer & Zonen BV

Odpůrce v řízení o odvolání: Staatssecretaris van Economische Zaken

Předběžná otázka

Je nutné právní úpravu obsaženou v bodech 1 a 3 kapitole VII oddíle I přílohy III nařízení 853/2004 (1) vykládat v tom smyslu, že chlazení masa musí proběhnout přímo na jatkách, takže nakládka masa do chladicího vozu může začít teprve poté, co maso dosáhlo teploty maximálně 7 stupňů Celsia, nebo smí chlazení masa probíhat i v chladicím voze, pokud tento vůz neopustí areál jatek?


(1)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. 2004, L 139, s. 55; Zvl. vyd. 03/45, s. 14).