30.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 152/15


Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 12 февруари 2018 г. — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Дело C-98/18)

(2018/C 152/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: T. Boer & Zonen BV

Ответник: Staatssecretaris van Economische Zaken

Преюдициален въпрос

Следва ли разпоредбите в приложение III, раздел I, глава VII, точки 1 и 3 от Регламент № 853/2004 (1) да се тълкуват в смисъл, че месото трябва да бъде охладено в самата кланица, поради което натоварването на месото в хладилно превозно средство може да започне едва след като то е достигнало температура от максимум 7 oC, или охлаждането на месото може да бъде извършено и в хладилното превозно средство, доколкото не се напуска територията на кланицата?


(1)  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ 2004, L 139, стр. 55; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 56, стр. 71).