30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 12. februára 2018 – Nalini Chenchooliah/Minister for Justice and Equality

(Vec C-94/18)

(2018/C 152/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nalini Chenchooliah

Žalovaný: Minister for Justice and Equality

Prejudiciálne otázky

1.

Ak bolo manželskému partnerovi občana Únie, ktorý vykonával práva na voľný pohyb podľa článku 6 smernice 2004/38/ES (1), zamietnuté právo na pobyt podľa článku 7 z titulu toho, že príslušný občan Únie nevykonával resp. už nevykonáva práva vyplývajúce zo zmluvy o EÚ v dotknutom hostiteľskom členskom štáte, a ak bol prijatý návrh na vyhostenie manželského partnera z tohto členského štátu, musí sa toto vyhostenie vykonať podľa a v súlade s ustanoveniami smernice, alebo je v pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu?

2.

Ak odpoveď na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku znie, že vyhostenie sa musí vykonať podľa ustanovení smernice, musí sa vyhostenie vykonať podľa a v súlade s náležitosťami kapitoly VI smernice, najmä jej článkov 27 a 28, alebo sa môže členský štát v takýchto prípadoch dovolávať iných ustanovení smernice, najmä jej článkov 14 a 15?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).