30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 152/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2018. uputio High Court (Irska) – Nalini Chenchooliah protiv Minister for Justice and Equality

(Predmet C-94/18)

(2018/C 152/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Nalini Chenchooliah

Tuženik: Minister for Justice and Equality

Prethodna pitanja

1.

U slučaju kada je bračnom drugu građanina Europske unije, koji je ostvario prava na slobodno kretanje u skladu s člankom 6. Direktive 2004/38/EZ (1), odbijeno pravo boravišta iz članka 7. s obrazloženjem da građanin Europske unije o kojemu je riječ nije ostvarivao, ili više ne ostvaruje prava koja proizlaze iz Ugovorâ Europske unije u predmetnoj državi članici domaćinu, i kada je predloženo da se bračnog druga udalji iz te države članice, treba li to protjerivanje izvršiti na temelju i u skladu s odredbama Direktive, ili potpada pod nacionalno pravo države članice?

2.

U slučaju da je odgovor na gornje pitanje takvo da se protjerivanje treba izvršiti u skladu s odredbama Direktive, treba li protjerivanje izvršiti na temelju i u skladu s uvjetima iz poglavlja VI. Direktive, posebno člancima 27. i 28. iste, ili država članica treba postupiti u skladu s drugim odredbama Direktive, posebno člancima 14. i 15. iste?


(1)  Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77)