30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal in Northern Ireland (Združeno kraljestvo) 9. februarja 2018 – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-93/18)

(2018/C 152/16)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal in Northern Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ermira Bajratari

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Secretary of State for the Home Department

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče s prihodkom iz zaposlitve, ki je na podlagi nacionalne zakonodaje nezakonita, v celoti ali delno dokazati razpoložljivost zadostnih sredstev v smislu člena 7(1)(b) Direktive o državljanih (1)?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali je lahko zahteva iz člena 7(1)(b) izpolnjena, če se zaposlitev šteje za negotovo zgolj zato, ker je nezakonita?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).