30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené kráľovstvo) 9. februára 2018 – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Vec C-93/18)

(2018/C 152/16)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal in Northern Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Ermira Bajratari

Odporca: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciálne otázky

1.

Môže príjem zo závislej činnosti, ktorá je podľa vnútroštátneho práva nelegálna, úplne alebo čiastočne preukázať dostupnosť dostatočných zdrojov podľa článku 7 ods. 1 písm. b) smernice o občianstve (1)?

2.

V prípade kladnej odpovede, je požiadavka článku 7 ods. 1 písm. b) splnená, ak sa závislá činnosť považuje za neistú výlučne z dôvodu jej nelegálnej povahy?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. ES L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).