23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/34


Prasība, kas celta 2018. gada 8. februārī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-91/18)

(2018/C 142/45)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāves: A. Kyratsou un F. Tomat)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi

Atzīt, ka, pieņemot un atstājot spēkā tiesisko regulējumu, ar kuru:

i.

tsipouro/tsikoudià [grieķu vīnogu degvīns], ko saražojuši “pastāvīgie destilētāji”, tiek aplikts ar akcīzes nodokli pēc likmes, kura ir samazināta par 50 % salīdzinājumā ar valsts standartlikmi, lai gan no citām dalībvalstīm ievestie alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli pēc valsts standartlikmes, Grieķijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 92/83/EEK (1) 19. un 21. pantā, tos skatot kopā ar tās 23. panta 2. punktu, kā arī LESD 110. pantā noteiktos pienākumus;

ii.

tsipouro/tsikoudià, ko saražojuši “gadījuma rakstura destilētāji”, tiek aplikts ar akcīzes nodokli pēc vēl vairāk samazinātas likmes, lai gan no citām dalībvalstīm ievestie alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli pēc valsts standartlikmes, Grieķijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 92/83/EEK 19. un 21. pantā, tos skatot kopā ar tās 22. panta 1. punktu un ar Direktīvas 92/84/EEK (2) 3. panta 1. punktu, kā arī LESD 110. pantā noteiktos pienākumus;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2015. gada 24. septembrī Komisija Grieķijas iestādēm nosūtīja argumentētu atzinumu, atbilstoši kuram, pirmkārt, apliekot tsipouro/tsikoudià, ko saražojuši “pastāvīgie destilētāji”, ar akcīzes nodokli pēc likmes, kura ir samazināta par 50 % salīdzinājumā ar valsts standartlikmi, lai gan no citām dalībvalstīm ievestie alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli pēc valsts standartlikmes, Grieķija nav izpildījusi Direktīvas 92/83/EEK 19. un 21. pantā, tos skatot kopā ar tās 23. panta 2. punktu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pantā noteiktos pienākumus un, otrkārt, atbilstoši valsts tiesībās paredzētajiem nosacījumiem apliekot tsipouro/tsikoudià, ko saražojuši sīkražotāji jeb t.s. “gadījuma rakstura” destilētāji, ar akcīzes nodokli pēc likmes, kura ir vēl vairāk samazināta, lai gan no citām dalībvalstīm ievestie alkoholiskie dzērieni tiek aplikti ar akcīzes nodokli pēc valsts standartlikmes, Grieķija nav izpildījusi Direktīvas 92/83/EEK 19. un 21. pantā, tos skatot kopā ar tās 22. panta 1. punktu un ar Direktīvas 92/84/EEK 3. panta 1. punktu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pantā noteiktos pienākumus.

Savienības tiesību aktu normās par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, nav paredzēta samazinātas akcīzes nodokļa likmes piemērošana tsipouro/tsikoudià. Turklāt tāda tsipouro/tsikoudià, ko saražojuši sīkražotāji jeb t.s. “gadījuma rakstura” destilētāji, aplikšana ar akcīzes nodokli pēc vēl vairāk samazinātas likmes ir pretrunā piemērojamajām Direktīvas 92/83/EEK tiesību normām, tās skatot kopā arī atbilstošajām Direktīvas 92/84/EK tiesību normām. Tāpēc šajā ziņā ar spēkā esošo Grieķijas tiesisko regulējumu tiek pārkāptas šīs direktīvas. Tai pat laikā ar šo tiesisko regulējumu tiek pārkāpta LESD 110. panta pirmā daļa, jo ar šo tiesisko regulējumu importētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir līdzīgi tsipouro/tsikoudià, tiek piemērota aplikšana ar augstāku nodokli un pārkāpta LESD 110. panta otrā daļa, jo ar to tsipouro/tsikoudià tiek nodrošināta netieša aizsardzība attiecībā pret citiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas galvenokārt tiek importēti no citām dalībvalstīm un kas konkurē ar šo vietējo ražojumu.


(1)  Padomes Direktīvas 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV 1992, L 316, 21. lpp.).

(2)  Padomes Direktīva 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (OV 1992, L 316, 29. lpp.).