23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/34


Kanne 8.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-91/18)

(2018/C 142/45)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Kyratsou ja F. Tomat)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että

i.

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/83/ETY (1) 19 ja 21 artiklan eikä 23 artiklan 1 kohdan eikä SEUT 110 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on ottanut käyttöön ja pitänyt voimassa lainsäädännön, jossa asetetaan ”vakituisten tislaajien” tuottamalle tsiroupo/tsikoudialle (tislattu alkoholijuoma) tavanomaista kansallista valmisteveroa 50 prosenttia alhaisempi valmistevero, kun taas muista jäsenvaltioista tuoduille alkoholijuomille on määrätty tavanomainen valmisteverokanta, ja

ii.

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 92/83/ETY 19 ja 21 artiklan sekä 22 artiklan 1 kohdan, direktiivin 92/84/ETY (2) 3 artiklan 1 kohdan eikä SEUT 110 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on ottanut käyttöön ja pitänyt voimassa lainsäädännön, jossa asetetaan ”satunnaisten tislaajien” tuottamalle tsiroupo/tsikoudialle (tislattu alkoholijuoma) vielä pienempi valmistevero, kun taas muista jäsenvaltioista tuoduille alkoholijuomille on määrätty tavanomainen valmisteverokanta.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio lähetti 24.9.2015 Helleenien tasavallalle perustellun lausunnon, jossa ilmoitettiin, että Helleenien tasavalta ei ensinnäkään ole noudattanut direktiivin 92/83/ETY 19 ja 21 artiklan eikä 23 artiklan 1 kohdan eikä SEUT 110 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on asettanut ”vakituisten tislaajien” tuottamalle tsiroupo/tsikoudialle (tislattu alkoholijuoma) tavanomaista kansallista valmisteveroa 50 prosenttia alhaisemman valmisteveron, kun taas muista jäsenvaltioista tuoduille alkoholijuomille on määrätty tavanomainen valmisteverokanta, eikä se toiseksi ole noudattanut direktiivin 92/83/ETY 19 ja 21 artiklan sekä 22 artiklan 1 kohdan, direktiivin 92/84/ETY 3 artiklan 1 kohdan eikä SEUT 110 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on asettanut ”satunnaisten tislaajien” tuottamalle tsiroupo/tsikoudialle (tislattu alkoholijuoma) vielä pienemmän valmisteveron, kun taas muista jäsenvaltioista tuoduille alkoholijuomille on määrätty tavanomainen valmisteverokanta.

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun unionin lainsäädännön säännöksissä ei säädetä alennetun verokannan soveltamisesta tsiroupo/tsikoudiaan. Myöskään vielä alhaisemman verokannan asettaminen pienten, ”satunnaisten” tislaajien tuottamalle tsiroupo/tsikoudialle ei ole yhteensoveltuvaa direktiivin 92/83/ETY asiassa sovellettavien säännösten kanssa, luettuina yhdessä direktiivin 92/84/ETY asiaa koskevien säännösten kanssa. Voimassa oleva Kreikan lainsäädäntö rikkoo siten näitä direktiivejä tältä osin. Samanaikaisesti se rikkoo SEUT 110 artiklan 1 kohtaa, koska sillä verotetaan ankarammin tsiroupo/tsikoudian kanssa samanlaisia tuotuja alkoholituotteita, sekä SEUT 110 artiklan 2 kohtaa, koska sillä suojellaan välillisesti tsiroupo/tsikoudiaa suhteessa muihin alkoholijuomiin, jotka pääasiallisesti tuodaan muista jäsenvaltioista ja jotka kilpailevat tämän paikallisen tuotteen kanssa.


(1)  Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/83/ETY (EYVL 1992, L 316, s. 21).

(2)  Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19.10.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/84/ETY (EYVL 1992, L 316, s. 29).