201806010411917392018/C 211/11782018CJC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL201802068921

Kohtuasi C-78/18: 6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari


C2112018ET810120180206ET00118192

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

(Kohtuasi C-78/18)

2018/C 211/11Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, L. Malferrari ja K. Talabér-Ritz)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

Euroopa Komisjon palub Euroopa Kohtul tuvastada, et Ungari on rikkunud ELTL artikli 63 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitest 7, 8. ja 12 tulevaid kohustusi, kui ta kehtestas diskrimineerivad, mittevajalikud ja põhjendamata piirangud Ungari 2017. aasta LXXVI seaduse mittetulundusühingutele välismaiste annetuste andmise läbipaistvuse kohta (a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény) nende sätete alusel, milles kehtestatakse teatava kategooria mittetulundusühingute – kes vahetult või kaudselt saavad teatavat alampiiri ületavaid välismaiseid toetusi – registreerimise, deklareerimise ja läbipaistvuse alased nõuded ning milles sätestatakse lisaks võimalus kehtestada sanktsioone nende ühingute suhtes, kes neid kohustusi ei täida;

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

2017. aasta LXXVI seadus mittetulundusühingutele välismaiste annetuste andmise läbipaistvuse kohta kehtestab teatava kategooria mittetulundusühingute – kes vahetult või kaudselt saavad teatavat alampiiri ületavaid välismaiseid toetusi – uued registreerimise, deklareerimise ja läbipaistvuse alased nõuded ning võimaluse kehtestada sanktsioone nende ühingute suhtes, kes neid kohustusi ei täida.

Komisjon alustas 14. juulil 2017 Ungari vastu seoses 2017. aasta LXXVI seadusega liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust.

Kuna komisjon ei jäänud Ungari antud vastusega rahule, saatis ta liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluse järgmises etapis 5. oktoobril 2017 Ungarile põhjendatud arvamuse.

Kuna komisjon ei jäänud rahule ka Ungari poolt tema põhjendatud arvamusele antud vastusega, otsustas ta saata asja Euroopa Kohtule arutamiseks, selleks et tuvastada, et Ungari ei ole täitnud ELTL artiklitest 63 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitest 7, 8. ja 12 tulenevaid kohustusi.