7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso -Administrativo no 1 de Pamplona (Spanien) den 5 februari 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui mot Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Mål C-72/18)

(2018/C 161/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Parter i det nationella målet

Klagande: Daniel Ustariz Aróstegui

Motpart: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Tolkningsfråga

1)

Ska klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, vilket antagits genom rådets direktiv 1999/70/EG (1) av den 28 juni 1999, tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse, som den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken ett visst lönetillägg inte kan beviljas och utbetalas till personal inom den offentliga förvaltningen i Navarra som tillhör kategorin ”kontraktsanställda enligt förvaltningsrättslig lagstiftning” – vilka har visstidsanställning – på grund av att detta lönetillägg utgör ersättning vid befordran och utveckling inom en yrkeskarriär som uteslutande är förbehållen personal som tillhör kategorin ”ordinarie tjänstemän” – vilka har tillsvidareanställning?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, s. 43).