7.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 161/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2018. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španjolska) – Daniel Ustariz Aróstegui protiv Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Predmet C-72/18)

(2018/C 161/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplon

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Daniel Ustariz Aróstegui

Tuženik: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Prethodno pitanje

1.

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP usvojenog Direktivom Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. (1) tumačiti na način da mu se protivi regionalni propis, poput spornog propisa u glavnom postupku, kojim se osoblju u javnoj upravi Navarre koje odgovara kategoriji „ugovorno osoblje javnog prava” zaposlenom na određeno vrijeme izričito uskraćuje pravo na priznavanje i isplatu određene dodatne naknade jer je navedena naknada nagrada za promaknuće i napredovanje u profesionalnoj karijeri koja se isključivo dodjeljuje osoblju koje spada u kategoriju „službenika u javnoj upravi” zaposlenih na neodređeno vrijeme?


(1)  Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)