7.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Spanien) den 5. februar 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui mod Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Sag C-72/18)

(2018/C 161/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Daniel Ustariz Aróstegui

Sagsøgt: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Præjudicielt spørgsmål

1.-

Skal § 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, som er godkendt ved Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 (1), fortolkes således, at den er til hinder for en regional retsforskrift som den i hovedsagen omhandlede, der udtrykkeligt udelukker tildeling og udbetaling af et bestemt løntillæg til personale ansat af Navarras offentlige forvaltning, som henhører under kategorien »kontraktansat på forvaltningsretligt grundlag« (med tidsbegrænset ansættelse), fordi nævnte tillæg udgør et vederlag i forbindelse med forfremmelse og udvikling inden for et karriereforløb, der specifikt er forbeholdt personale, som henhører under kategorien »offentlig tjenestemand« (med tidsubegrænset ansættelse)?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT L 175, s. 43).