16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 2 februari 2018 – Skatteministeriet mot KPC Herning

(Mål C-71/18)

(2018/C 134/21)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Vestre Landsret

Parter i det nationella målet

Sökande: Skatteministeriet

Motpart: KPC Herning

Tolkningsfrågan

Är det förenligt med artikel 135.1 j, artikel 12.1 a och 12.2 jämförda med artikel 135.1 k och artikel 12.1 b och 12.3 i direktiv 2006/112 att en medlemsstat under sådana omständigheter som i det nationella målet betraktar en leverans av fast egendom på vilken det vid leveranstidpunkten finns en byggnad som en mervärdeskattepliktig försäljning av mark för bebyggelse när det är parternas avsikt att byggnaden ska rivas helt eller delvis för att ge plats för en ny byggnad?