16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 2. februára 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

(Vec C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vestre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: KPC Herning

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s článkom 135 ods. 1 písm. j), v porovnaní s článkom 12 ods. 1 písm. a) a článkom 12 ods. 2 v spojení s článkom 135 ods. 1 písm. k), v porovnaní s článkom 12 ods. 1 písm. b) a článkom 12 ods. 3 smernice o DPH (1), ak členský štát, za podmienok o aké ide v konaní vo veci samej, považuje dodanie pozemku, na ktorom sa v čase dodania nachádza budova, za predaj stavebného pozemku, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty (DPH), ak je úmyslom zmluvných strán kompletná alebo čiastočná demolácia tejto budovy za účelom vytvorenia priestoru pre novú stavbu?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).