16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 2. veebruaril 2018 – Skatteministeriet versus KPC Herning

(Kohtuasi C-71/18)

(2018/C 134/21)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skatteministeriet (Taani maksuministeerium)

Vastustaja: KPC Herning

Eelotsuse küsimused

Kas käibemaksudirektiivi (1) artikli 135 lõike 1 punktiga j, vt artikli 12 lõike 1 punkti a ja lõiget 2, koostoimes artikli 135 lõike 1 punktiga k, vt artikli 12 lõike 1 punkti b ja lõiget 3, on kooskõlas see, kui liikmesriik sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas käsitab sellise maa võõrandamist, millel on võõrandamise hetkel ehitis, ehitusmaa võõrandamisena, millele kohaldatakse käibemaksu, kui poolte tahe on suunatud ehitise täielikule või osalisele lammutamisele, et võimaldada uue ehitise püstitamist?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).