7.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 2. februára 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A a i.

(Vec C-70/18)

(2018/C 161/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ďalší účastníci konania: A, B, P

Prejudiciálne otázky

1.

a.

Má sa článok 7 rozhodnutia č. 2/76, resp. článok 13 rozhodnutia (1) č. 1/80 vykladať v tom zmysle, že týmto ustanoveniam neodporuje vnútroštátna úprava, v ktorej je stanovené všeobecné spracovanie a uchovávanie biometrických údajov príslušníkov tretích štátov, medzi nimi tureckých štátnych príslušníkov, v registračnom systéme v zmysle článku 2 písm. a) a b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/15, s. 355), keďže táto vnútroštátna úprava nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie legitímneho cieľa sledovaného touto úpravou, totiž zabrániť a bojovať proti podvodom s identitou a dokumentmi?

b.

Má pritom význam skutočnosť, že doba uchovávania biometrických údajov je viazaná na dobu legálneho a/alebo nelegálneho pobytu príslušníkov tretích štátov, medzi nimi tureckých štátnych príslušníkov?

2.

Má sa článok 7 rozhodnutia č. 2/76, resp. článok 13 rozhodnutia č. 1/80 vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna úprava nepredstavuje obmedzenie v zmysle týchto ustanovení, ak je vplyv vnútroštátnej úpravy na prístup na pracovný trh podľa týchto ustanovení príliš neurčitý a príliš sprostredkovaný na to, aby bolo možné usudzovať, že tento prístup je sťažený?

3.

a.

Ak odpoveď na otázku číslo 2 znie tak, že vnútroštátna úprava, ktorá umožňuje poskytnúť biometrické údaje príslušníkov tretích štátov, medzi nimi tureckých štátnych príslušníkov, z registračného systému tretím osobám na zamedzenie, odhaľovanie a vyšetrovanie – teroristických alebo neteroristických – trestných činov, je novým obmedzením, má sa článok 52 ods. 1 v spojení s článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká vnútroštátna úprava?

b.

Má pritom význam skutočnosť, že príslušník tretieho štátu v čase, v ktorom bol zadržaný pre podozrenie zo spáchania trestného činu, mal pobytový dokument, v ktorom sú uložené jeho biometrické údaje, pri sebe?


(1)  Rozhodnutia Asociačnej rady zriadenej Asociačnou dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckou republikou.