7.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 2. veebruaril 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus A jt

(Kohtuasi C-70/18)

(2018/C 161/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kaebajad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: A, B, P

Eelotsuse küsimused

1.

a.

Kas otsuse nr 2/76 (1) artiklit 7 ja/või otsuse nr 1/80 artiklit 13 tuleb tõlgendada nii, et kõnealuste sätetega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette kolmandate riikide kodanike, sealhulgas Türgi kodanike biomeetriliste andmete üldise töötlemise ja nende salvestamise kataloogi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 1995, L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) artikli 2 punktide a ja b tähenduses, kuna kõnealused liikmesriigi õigusnormid ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada õigusnormidega taotletud eesmärk vältida ja takistada identiteedi- ja dokumendipettuste toimepanekut?

b.

Kas seejuures on oluline, et biomeetriliste andmete säilitamise tähtaeg on seotud ajaga, mil kolmandate riikide kodanikud, sealhulgas Türgi kodanikud viibivad riigis seaduslikult ja/või ebaseaduslikult?

2.

Kas otsuse nr 2/76 artiklit 7 ja/või otsuse nr 1/80 artiklit 13 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnormid ei kujuta endast piirangut viidatud sätete tähenduses, kui liikmesriigi õigusnormide mõju töö saamisele on viidatud sätete kohaselt liiga ebakindel ja liiga kaudne, et saaks eeldada töö saamise takistamist?

3.

a.

Kui teisele küsimusele vastatakse nii, et liikmesriigi õigusnormid, mis võimaldavad teha kolmandate riikide kodanike, sealhulgas Türgi kodanike biomeetrilisi andmeid terrorikuritegude ja muude süütegude ärahoidmise, kindlakstegemise ja uurimise eesmärgil kättesaadavaks kolmandatele isikutele, kujutavad endast uut piirangut, siis kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõiget 1 koosmõjus artiklitega 7 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et sellised liikmesriigi õigusnormid on harta viidatud sätetega vastuolus?

b.

Kas seejuures on oluline, et kolmanda riigi kodanikul on ajal, mil ta süüteo toimepaneku kahtlusega kinni peetakse, kaasas riigis elamise õigust tõendav dokument, milles sisalduvad tema biomeetrilised andmed?


(1)  Lepinguga assotsiatsiooni loomise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahel asutatud assotsiatsiooninõukogu otsus.