30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 2 februari 2018 – SC Petrotel-Lukoil SA mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Mål C-68/18)

(2018/C 152/13)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Petrotel-Lukoil SA

Motparter: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Tolkningsfrågor

1)

Utgör bestämmelserna i artikel 21.3 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1) hinder för bestämmelserna i artikel 175 i Codul fiscal – Legea nr. 571 (skattelagen – lag nr 571) av den 22 december 2003 (i den lydelse som var i kraft till och med den 31 mars 2010) och i artikel 20616 i samma lag (i den lydelse som gäller från och med den 1 april 2010) samt senare antagna bestämmelser?

2)

Utgör bestämmelserna i artikel 2.3 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet hinder för bestämmelserna i artikel 175 i Codul fiscal – Legea nr. 571 (i den lydelse som var i kraft till och med den 31 mars 2010) och i artikel 20616 i samma lag (i den lydelse som gäller från och med den 1 april 2010) samt senare antagna bestämmelser?

3)

Utgör proportionalitetsprincipen hinder för att en medlemsstat inte tar hänsyn till att ett bolag efter skatterevisionen har erhållit ett beslut enligt vilket produkten ”eldningsolja i halvbearbetat tillstånd” kan likställas med produkten ”eldningsolja [păcură]” och att den punktskatt som ursprungligen beräknades för produkten ”diesel” därför fastställs i samband med prövningen av den beskattningsbara personen/bolagets överklagande?


(1)  EUT L 283, 2003, s. 51.