30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti. (Rumunsko) 2. februára 2018 – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Vec C-68/18)

(2018/C 152/13)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC Petrotel-Lukoil SA

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia ustanovenia článku 21 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1) ustanoveniam uvedeným v článku 175 Codul fiscal – Legea nr. 571 (daňový zákonník – zákon č 571) z 22. decembra 2003, ktoré boli účinné do 31. marca 2010, a v článku 20616 Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, účinným od 1. apríla 2010, ako aj nasledujúcim predpisom?

2.

Bránia ustanovenia článku 2 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny ustanoveniam uvedeným v článku 175 Codul fiscal – Legea nr. 571 (daňový zákonník – zákon č 571) z 22. decembra 2003, ktoré boli účinné do 31. marca 2010, a v článku 20616 Codul fiscal – Legea nr. 571/2003, účinným od 1. apríla 2010, ako aj nasledujúcim predpisom?

3.

Bráni zásada proporcionality tomu, aby štát neprihliadal na skutočnosť, že v prospech obchodnej spoločnosti bolo po vykonaní daňovej kontroly vydané rozhodnutie umožňujúce považovať výrobok „polospracované palivové oleje“ za „palivový olej (păcură)“ a tomu, aby po preskúmaní odvolania daňového poplatníka/spoločnosti zachoval spotrebnú daň pôvodne vypočítanú pre výrobok „plynový olej“?


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 2003, s. 51.