30.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 152/12


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel București (Roemenië) op 2 februari 2018 — SC Petrotel-Lukoil S/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Zaak C-68/18)

(2018/C 152/13)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC Petrotel-Lukoil SA

Verwerende partijen: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Prejudiciële vragen

1)

Staan de bepalingen van artikel 21, [lid] 3, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 inzake de herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (1) in de weg aan artikel 175, van kracht tot en met 31 maart 2010, van de Codul fiscal — Legea nr. 571/2003 (belastingwetboek — wet nr. 571/2003), aan artikel 20616, van kracht met ingang van 1 april 2010, van de Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, alsmede aan de daaropvolgende wet- en regelgeving?

2)

Staan de bepalingen van artikel 2, [lid] 3, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 inzake de herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit in de weg aan artikel 175, van kracht tot en met 31 maart 2010, van de Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, aan artikel 20616, van kracht met ingang van 1 april 2010, van de Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, alsmede aan de daaropvolgende wet- en regelgeving?

3)

Staat het evenredigheidsbeginsel eraan in de weg dat de Staat er geen rekening mee houdt dat de onderneming na de belastingcontrole toch gelijkstelling heeft verkregen van „stookolie halffabricaat” met „stookolie”, en dat de accijns die oorspronkelijk voor „gasolie” werd berekend in het kader van het onderzoek van het door de belastingplichtige/het bedrijf gemaakte bezwaar wordt gehandhaafd?


(1)  PB 2003, L 283, blz. 51.