30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 152/12


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 2. februar 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Sag C-68/18)

(2018/C 152/13)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Petrotel-Lukoil SA

Sagsøgt: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er bestemmelserne i artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1) til hinder for bestemmelserne i artikel 175 i Codul fiscal — Legea nr. 571 (skatteloven — lov nr. 571) af 22. december 2003 (i den indtil den 31.3.2010 gældende affattelse) eller i samme lovs artikel 20616 (i den siden den 1.4.2010 gældende affattelse) samt efterfølgende bestemmelser?

2)

Er bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet til hinder for bestemmelserne i artikel 175 i Codul fiscal — Legea nr. 571 (i den indtil den 31.3.2010 gældende affattelse) eller i samme lovs artikel 20616 (i den siden den 1.4.2010 gældende affattelse) samt efterfølgende bestemmelser?

3)

Er proportionalitetsprincippet til hinder for, at en medlemsstat ikke tager hensyn til, at et selskab efter skattekontrollen har modtaget en afgørelse, ifølge hvilken produktet »brændselsolie i halvforarbejdet tilstand« kan sidestilles med produktet »brændselsolie [păcură]«, og at den oprindeligt for produktet »dieselolie« beregnede punktafgift derfor fastholdes i forbindelse med vurdering af skatteyderens/selskabets klage?


(1)  EUT L 283, s. 51.