201806010361917382018/C 211/10662018CJC21120180618HR01HRINFO_JUDICIAL201802017822

Predmet C-66/18: Tužba podnesena 1. veljače 2018. – Europska komisija protiv Mađarske


C2112018HR720120180201HR00107282

Tužba podnesena 1. veljače 2018. – Europska komisija protiv Mađarske

(Predmet C-66/18)

2018/C 211/10Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester i K. Talabér-Ritz, agenti)

Tuženik: Mađarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje proizlaze iz članka XVII. GATS-a (Opći Ugovor o trgovini uslugama), time što u skladu s člankom 76. stavkom 1. točkom (a) Zakona CCIV iz 2011., kako je izmijenjen, od inozemnih ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem izvan EGP-a kao uvjet za pružanje obrazovnih usluga zahtijeva sklapanje međunarodnog ugovora;

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje proizlaze iz članka 16. Direktive 2006/123/EZ ( 1 ) i općenito iz članaka 49. i 56. UFEU-a i članka XVII. GATS-a, time što u skladu s člankom 76. stavkom 1. točkom (b) Zakona CCIV iz 2011., kako je izmijenjen, od inozemnih ustanova visokog obrazovanja zahtijeva da pružaju visoko školsko obrazovanje u zemlji iz koje potječu;

utvrdi da Mađarska nije ispunila obveze koje proizlaze iz članaka 13. i 14. stavka 3. i članka 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s prethodno opisanim ograničenjima;

Mađarskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pravnu osnovu za pružanje usluga visokog obrazovanja u Mađarskoj čini Zakon CCIV iz 2011. o nacionalnom visokom obrazovanju u kojem se člankom 76. stavkom 1. točkom (a) određuje da na mađarskom državnom području inozemna ustanova visokog obrazovanja može obavljati djelatnost obrazovanja kojim se stječe kvalifikacija samo ako su mađarska vlada i vlada države u kojoj inozemna ustanova visokog obrazovanja ima sjedište sklopile obvezujući međunarodni ugovor o načelnoj podršci koja se toj ustanovi daje za obavljanje djelatnosti u Mađarskoj, pri čemu se – ako je riječ o federalnoj jedinici – prije navedenog međunarodnog ugovora mora sklopiti sporazum sa središnjom vladom ako federalna jedinica nije nadležna za sklapanje obvezujućih međunarodnih ugovora.

Nadalje, člankom 76. stavkom 1. točkom (b) Zakona CCIV iz 2011. propisano je ne samo da inozemnim ustanovama visokog obrazovanja koje obavljaju djelatnost u Mađarskoj status ustanova visokog obrazovanja mora priznavati država u kojoj imaju sjedište, nego one u toj državi moraju i stvarno obavljati djelatnost viskog obrazovanja.

Komisija je 27. travnja 2017. protiv Mađarske pokrenula postupak zbog povrede obveze u vezi sa Zakonom CCIV iz 2011., kako je izmijenjen.

Budući da je smatrala da odgovor Mađarske nije zadovoljavajući, Komisija joj je 14. srpnja 2017. uputila obrazloženo mišljenje, čime je započela sljedeću fazu postupka zbog povrede obveze.

Nakon što je ocijenila da je i odgovor na obrazloženo mišljenje nezadovoljavajući, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom kako bi se utvrdilo da Mađarska nije ispunila obveze koje proizlaze iz članka XVII. GATS-a, članka 16. Direktive 2006/123/EZ, članaka 49. i 56. UFEU-a te članaka 13. i 14. stavka 3. i članka 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.


( 1 ) Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)