201806010361917382018/C 211/10662018CJC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL201802017822

Kohtuasi C-66/18: 1. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari


C2112018ET720120180201ET00107282

1. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

(Kohtuasi C-66/18)

2018/C 211/10Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester ja K. Talabér-Ritz)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul tuvastada, et Ungari on rikkunud

GATS [Teenustekaubanduse üldlepingu] XVII artiklist tulenevaid kohustusi, kuna 2011. aasta muudetud CCIV seaduse § 76 lõike 1 punkti a kohaselt on ta kehtestanud nõude, et Euroopa Majanduspiirkonna väliste kõrgharidusasutustega tuleb haridusteenuste osutamise tingimusena sõlmida rahvusvaheline kokkulepe;

direktiivi 2006/123/EÜ ( 1 ) artiklist 16 ja eelkõige ELTL artiklitest 49 ja 56, samuti GATS XVII artiklist tulenevaid kohustusi, kuna 2011. aasta muudetud CCIV seaduse § 76 lõike 1 punkti b kohaselt on ta kehtestanud nõude, et kõrgharidusasutused peavad oma päritoluriigis andma kõrgharidust;

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 13, artikli 14 lõikest 3 ja artiklist 16 tulenevaid kohustusi seoses eespool kirjeldatud piirangutega; ning

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

Ungaris on kõrgharidusteenuste osutamise õiguslik alus 2011. aasta CCIV seadus riikliku kõrghariduse andmise kohta (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény), mille § 76 lõike 1 punktis a on sätestatud, et välismaa kõrgharidusasutus võib Ungari territooriumil tegeleda ainult siis sellise õpetamistegevusega, mille käigus antakse välja diplomeid, kui sellise rahvusvahelise lepingu pooled, mis käsitleb välismaa kõrgharidusasutuse tegevuse põhimõttelist toetamist ning mille on sõlminud Ungari valitsus ja välismaa kõrgharidusasutuse asukohariigi valitsus – föderaalriigi puhul, juhul kui rahvusvahelise lepingu kohustusliku mõju tunnustamiseks on pädev selle riigi keskvalitsus, siis selle riigi keksvalitsusega sõlmitud eelneva kokkuleppe alusel sõlmitud rahvusvahelise lepingu pooled –, tunnustavad selle lepingu kohustuslikku mõju.

Lisaks sellele on 2011. aasta CCIV seaduse § 76 lõike 1 punktis b ette nähtud, et Ungaris tegutsevad välismaa kõrgharidusasutused peavad olema oma asukohariigis tunnustatud mitte ainult kui riiklikult tunnustatud kõrgharidusasutused, vaid nad peavad antud riigis ka tegelikult kõrgharidusõppega tegelema.

Komisjon alustas 27. aprillil 2017 Ungari vastu seoses 2011. aasta muudetud CCIV seadusega liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust.

Kuna komisjon ei jäänud Ungari antud vastusega rahule, saatis ta liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluse järgmises etapis, 14. juulil 2017 Ungarile põhjendatud arvamuse.

Kuna komisjon ei jäänud rahule ka Ungari poolt tema põhjendatud arvamusele antud vastusega, otsustas ta saata asja Euroopa Kohtule arutamiseks, selleks et tuvastada, et Ungari ei ole täitnud GATS XVII artiklist, direktiivi 2006/123/EÜ artiklist 16, ELTL artiklitest 49 ja 56 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 13, artikli 14 lõikest 3 ja artiklist 16 tulenevaid kohustusi.


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, lk 36).