201807060091994332018/C 259/22642018CJC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180201161611

Asia C-64/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 1.2.2018 – Zoran Maksimovic


C2592018FI1610120180201FI0022161161

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 1.2.2018 – Zoran Maksimovic

(Asia C-64/18)

2018/C 259/22Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Zoran Maksimovic

Vastapuolena oleva viranomainen: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Muu osapuoli: Finanzpolizei

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 56 artiklaa, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/71/EY ( 1 ) ja direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 15.5.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/67/EU ( 2 ) tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa säädetään rajat ylittävään työvoiman käyttöön liittyvien muodollisten velvoitteiden – kuten työvoiman välittäjänä toimivan työnantajan velvoitteen toimittaa palkkalaskelmat työvoimaa käyttävän yrityksen saataville – laiminlyönnistä merkittävät seuraamusmaksut, erityisesti suuret vähimmäisseuraamukset, jotka määrätään kumulatiivisesti kunkin kyseessä olevan työntekijän osalta?

Siltä varalta, ettei ensimmäiseen kysymykseen vastata myöntävästi:

2)

Onko SEUT 56 artiklaa, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 96/71/EY ja direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 15.5.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/67/EU tulkittava siten, että ne ovat esteenä kumulatiivisten seuraamusmaksujen määräämiselle ilman absoluuttisia ylärajoja rajat ylittävään työvoiman käyttöön liittyvien muodollisten velvoitteiden rikkomisen yhteydessä?


( 1 ) EYVL 1997, L 18, s. 1.

( 2 ) EUVL 2014, L 159, s. 11.