14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 166/19


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 1 februarie 2018 – Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA

(Cauza C-63/18)

(2018/C 166/24)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vitali SpA

Pârâtă: Autostrade per l’Italia SpA

Întrebarea preliminară

Principiile libertății de stabilire și liberei prestări a serviciilor, prevăzute la articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), articolul 71 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 (1), care nu prevede limitări cantitative pentru subcontractare, și principiul proporționalității, propriu dreptului Uniunii Europene, se opun aplicării unei reglementări naționale privind achizițiile publice precum reglementarea italiană conținută la articolul 105 alineatul 2 a treia teză din Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016, potrivit căruia subcontractarea nu poate depăși cota de 30 % din valoarea totală a contractului de achiziții publice de lucrări, de servicii sau de bunuri?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE: articolul 71 (JO L 94, p. 65).