14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/19


2018 m. vasario 1 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vitali SpA / Autostrade per l’Italia SpA

(Byla C-63/18)

(2018/C 166/24)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vitali SpA

Atsakovė: Autostrade per l’Italia SpA

Prejudicinis klausimas

Ar pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus, nustatytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 49 ir 56 straipsniuose ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24 (1) 71 straipsnyje, kuriame nenustatyti jokie subrangos sutartims taikytini kiekybiniai apribojimai, ir Sąjungos teisėje įtvirtintą proporcingumo principą draudžiama taikyti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (2016 m. balandžio 18 d. Įstatyminis dekretas Nr. 50) 105 straipsnio 2 dalies trečiame sakinyje nustatytą nacionalinės teisės normą dėl viešųjų pirkimų, pagal kurią subrangos sutarties suma negali viršyti 30 procentų visos darbų, paslaugų ar prekių pirkimo sutarties sumos?


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).