14.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 166/19


A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2018. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vitali SpA kontra Autostrade per l'Italia SpA

(C-63/18. sz. ügy)

(2018/C 166/24)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Vitali SpA

Alperes: Autostrade per l'Italia SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a letelepedésnek és a szolgáltatásnyújtásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49. és 56. cikkében foglalt szabadságával, a 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) az alvállalkozások tekintetében mennyiségi korlátot nem tartalmazó 71. cikkével, valamint az arányosság uniós elvével a 2016. április 18-i 50. sz. decreto legislativo 105. cikkének (2) bekezdésében foglalt olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti közbeszerzési szabályozás, amely szerint az alvállalkozói tevékenység nem haladhatják meg az árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben foglalt teljes összeg 30 %-át?


(1)  A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014 L 94., 65. o.)