23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) 31. januarja 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

(Zadeva C-60/18)

(2018/C 142/42)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tallinna Ringkonnakohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: AS Tallinna Vesi

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Keskkonnaamet

Ob udeležbi: Keskkonnaministeerium

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 6(4) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) razlagati tako, da je s to določbo skladen nacionalni pravni akt, ki v primeru, da za določeno vrsto odpadkov merila za prenehanje statusa odpadka na ravni Unije niso bila določena, določa, da je prenehanje statusa odpadka odvisno od tega, ali za konkretno vrsto odpadkov obstajajo merila, določena z nacionalnim pravnim aktom, ki se splošno uporablja?

2.

Ali prvi stavek člena 6(4) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, če za določeno vrsto odpadkov merila za prenehanje statusa odpadka na ravni Unije niso bila določena, imetniku odpadkov daje pravico, da pri pristojnem organu ali sodišču države članice vloži predlog za ugotovitev prenehanja statusa odpadka v skladu z veljavno sodno prakso Sodišča Evropske unije ne glede na to, ali za konkretno vrsto odpadkov obstajajo merila, določena z nacionalnim pravnim aktom, ki se splošno uporablja?


(1)  UL 2008, L 312, str. 3.