23.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/32


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tallinna Ringkonnakohus (Estonsko) dne 31. ledna 2018 – AS Tallinna Vesi v. Keskkonnaamet

(Věc C-60/18)

(2018/C 142/42)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Tallinna Ringkonnakohus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: AS Tallinna Vesi

Žalovaný: Keskkonnaamet

Další účastník řízení: Keskkonnaministeerium

Předběžné otázky

1)

Má se čl. 6 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 (1) z 19. listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic vykládat v tom smyslu, že je s ním v souladu vnitrostátní právní akt, který stanoví, že pokud nebyla na úrovni Unie pro určitý druh odpadu stanovena kritéria pro stav, kdy přestává být odpadem, závisí stav, kdy přestává být odpadem, na tom, zda pro daný druh odpadu existují kritéria stanovená obecně závazným vnitrostátním právním aktem?

2)

Opravňuje čl. 6 odst. 4 věta první směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 z 19. listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic držitele odpadu k tomu, aby v případě, že na úrovni Unie nebyla ohledně určitého druhu odpadu stanovena žádná kritéria pro stav, kdy přestává být odpadem, požádal příslušný orgán nebo soud členského státu, aby určil stav, kdy tento odpad přestává být odpadem, v souladu s platnou judikaturou Evropského soudního dvora bez ohledu na to, zda pro daný druh odpadu existují kritéria stanovená obecně závazným vnitrostátním právním aktem?


(1)  Úř. věst. 2008, L 312, s. 3.