14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/18


2018 m. sausio 30 d.Justice de Paix du canton de Visé (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Michel Schyns / Belfius Banque SA

(Byla C-58/18)

(2018/C 166/23)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Justice de Paix du canton de Visé

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Michel Schyns

Atsakovas: Belfius Banque SA

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (1) 5 straipsnio 6 daliai, kuria siekiama užtikrinti, kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūloma kredito sutartis atitinka jo poreikius ir finansinę padėtį, prieštarauja Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio pirma pastraipa (dabar panaikinta ir pakeista Ekonominės teisės kodekso VII antraštinės dalies 75 straipsniu), kurioje numatyta, kad kreditorius ir kredito tarpininkas, sudarydami kredito sutartis, kurias paprastai siūlo arba dėl kurių paprastai tarpininkauja, turi nustatyti tinkamiausią kredito rūšį ir sumą, atsižvelgdami į vartotojo finansinę padėtį sutarties sudarymo momentu ir į kredito tikslą, nes joje numatyta bendra pareiga kreditoriui arba kredito tarpininkui nustatyti kuo tinkamesnį vartotojui kredito variantą, kuri nėra nustatyta minėtos direktyvos tekste?

b)

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių 5 straipsnio 6 daliai, kiek ja siekiama užtikrinti, kad vartotojas galėtų įvertinti, ar siūloma kredito sutartis atitinka jo poreikius ir finansinę padėtį, prieštarauja Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio antra pastraipa (dabar panaikinta ir pakeista Ekonominės teisės kodekso VII antraštinės dalies 77 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa), kurioje numatyta, kad kreditorius gali sudaryti kredito sutartį tik jeigu, atsižvelgdamas į informaciją, kurią turi arba turėtų turėti, ypač gautą per konsultacijas, numatytas 2001 m. rugpjūčio 10 d. Įstatymo dėl Privatiems asmenims suteikiamų kreditų centrinės įstaigos 9 straipsnyje, ir remdamasis 10 straipsnyje nurodyta informacija jis turi pagrįstai manyti, kad vartotojas sugebės vykdyti iš sutarties kylančius įsipareigojimus, nes dėl sutarties nuostatų pats kreditorius vietoj vartotojo turi išreikšti nuomonę dėl galimo kredito sutarties sudarymo tinkamumo?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių turi būti aiškinama taip, kad kreditorius ir kredito tarpininkas bet kokiu atveju turi vietoj vartotojo įvertinti galimo kredito sutarties sudarymo tinkamumą?


(1)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, p. 66).