14.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 166/18


Преюдициално запитване от Justice de Paix du canton de Visé (Белгия), постъпило на 30 януари 2018 г. — Michel Schyns/Belfius Banque SA

(Дело C-58/18)

(2018/C 166/23)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Justice de Paix du canton de Visé

Страни в главното производство

Ищец: Michel Schyns

Ответник: Belfius Banque SA

Преюдициални въпроси

1.

а)

Допуска ли член 5, параграф 6 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити (1) — който има за цел да способства за това потребителят да е в състояние да оцени дали предлаганият договор за кредит е адаптиран към нуждите му и финансовото му състояние — текста на член 15, първа алинея от Loi sur le crédit à la consommation (отменен и заменен с член VII.75 от Code de droit économique) — който предвижда, че кредиторите и кредитните посредници са длъжни при договорите за кредит, които обичайно предлагат или за сключването на които обичайно посредничат, да се стремят да предложат кредит, който по вид и размер е адаптиран в най-голяма степен към финансовото състояние на потребителя в момента на сключването на договора и към целта на кредита — с оглед на това, че последната разпоредба установява общо задължение за кредитора или кредитния посредник да се стреми да предложи кредит, който е адаптиран в най-голяма степен към потребителя, каквото задължение не се съдържа в текста на посочената директива?

б)

Допуска ли член 5, параграф 6 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити — който има за цел да способства за това потребителят да е в състояние да оцени дали предлаганият договор за кредит е адаптиран към нуждите му и финансовото му състояние — текста на член 15, втора алинея от Loi sur le crédit à la consommation (отменен и заменен с член VII.75 от Code de droit économique) — който предвижда, че кредиторът може да сключи договор за кредит само ако предвид информацията, с която разполага или с която би трябвало да разполага, и по-специално въз основа на справка по реда на член 9 от Loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers и въз основа на сведенията по член 10 трябва разумно да счита, че потребителят ще бъде в състояние да изпълни задълженията си по договора — с оглед на това, че от последната разпоредба следва, че самият кредитор трябва да реши вместо потребителя дали е уместно евентуално сключване на договор за кредит?

2.

При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити да се тълкува в смисъл, че винаги налага кредиторът и кредитният посредник да преценяват вместо потребителя дали е уместно евентуално сключване на договор за кредит?


(1)  Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (JO L 133, стр. 66).