30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/9


Överklagande ingett den 29 januari 2018 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 17 november 2017 i mål T-263/15, Gmina Miasto Gdynia och Port Lotniczy Gdynia Kosakowo mot kommissionen

(Mål C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann, D. Recchia och S. Noë)

Övriga parter i målet: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Republiken Polen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 17 november 2017 i mål T-263/15, Gmina Miasto Gdynia och Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o.;

ogilla den tredje delen av den sjätte grunden, och

återförvisa målet till tribunalen för prövning av de fem andra grunderna för talan;

alternativt:

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 17 november 2017 i mål T-263/15, Gmina Miasto Gdynia och Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., i det att punkt 1 i domslutet även avser investeringsstöd;

återförvisa målet till tribunalen för prövning av de fem andra grunderna för talan;

förordna att beslut om rättegångskostnaderna ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att tribunalens dom i mål T-263/15 ska upphävas, eftersom tribunalen gjort en rad felaktiga rättstillämpningar. Kommissionen åberopar därvid följande tre grunder:

1.   Felaktig rättslig kvalificering av begreppet ”de berörda parternas rätt att yttra sig”, samt av rättsföljderna av att denna rätt har trätts förnär mot bakgrund av domstolens dom i mål C-49/05 P, Ferriere Nord SpA/kommissionen.

I det angripna beslutet, det vill säga beslut 2015/1586/EU, (1) angavs två från varandra oberoende grunder för att förklara det till bolaget PLGK beviljade driftstödet oförenligt med den inre marknaden. Den allmänna grunden var att investeringsstödet var oförenligt med den inre marknaden (se skäl 244 i det angripna beslutet). Underlåtenheten att iaktta det första kriteriet i 2014 års riktlinjer om driftstöd till ett stöd av allmänintresse som klart definierats utgör endast ett kompletterande andra skäl för att slå fast att stödet inte var förenligt med den inre marknaden.

Enligt tribunalens resonemang i punkterna 71–89 i den överklagade domen beror det till PLGK beviljade driftstödets oförenlighet med den inre marknaden emellertid endast på tillämpningen av 2014 års riktlinjer, varför tribunalen gjorde sin bedömning utifrån domen i mål C-49/05 P, Ferriere Nord SpA. Detta beror på en felaktig tolkning av det angripna beslutet och särskilt av skälen 244 och 245 däri (se nedan den andra grunden för överklagandet). Om tribunalen hade gjort en korrekt tolkning av det angripna beslutet i detta avseende, borde den ha konstaterat att den tredje delen av den sjätte grunden saknar verkan, eftersom den inte kan leda till att det angripna beslutet ogiltigförklaras.

I punkterna 69–89 i den överklagade domen har tribunalen gjort två felaktiga rättstillämpningar; tribunalen tillämpade de berörda parternas rätt enligt artikel 108.2 FEUF att inkomma med yttranden i strid med domstolens dom i mål C-49/05 P, Ferriere Nord SpA/kommissionen, punkterna 78–84. Den första rättsliga grunden kan delas in i två delar:

i)

Felaktig rättslig kvalificering av begreppet ”de berörda parternas rätt att yttra sig” i en situation som enligt domen har karaktären av en ”väsentlig formföreskrift”, varvid ett åsidosättande av denna automatiskt innebär att kommissionens beslut ska ogiltigförklaras, utan att det finns anledning att pröva huruvida detta åsidosättande påverkat partens ställning och beslutets resultat (punkterna 70, 80 och 83 i domen).

ii)

Även om det antas – såsom gjorts av tribunalen – att det till PLGK beviljade driftstödets oförenlighet med den inre marknaden beror på tillämpningen av 2014 års riktlinjer (vilket dock inte är fallet), har tribunalen gjort en felaktig tolkning och tillämpning i detta avseende av domstolens dom i mål C-49/05 P, Ferriere Nord SpA. De bestämmelser i 2014 års riktlinjer som tillämpades vid prövningen av driftstödet var nämligen i själva verket i huvudsak identiska med de bestämmelser som tillämpades i det återkallade beslutet på grundval av 2005 års riktlinjer; detta innebär att parternas yttranden avseende 2014 års riktlinjer inte kunde ha någon påverkan på utgången i beslutet i detta avseende.

2.   Felaktig tolkning av det angripna beslutet och av kommissionens återkallade beslut

Tribunalens konstaterande i punkt 89 i domen att beslutet är olagligt har sin grund i att tribunalen gjort en felaktig tolkning, i punkterna 84–87 i domen, av grunden för driftstödets oförenlighet med den inre marknaden i skäl 244 i beslutet, såsom följer av 2014 års riktlinjer och det återkallade beslutet 2014/883/EU. (2) Den felaktiga tolkningen av skäl 244 i det angripna beslutet följer av den felaktiga tolkningen av skäl 245 i nämnda beslut.

I skäl 244 i det angripna beslutet nämnda kommissionen skäl 227 i det återkallade beslutet, varvid den bekräftade sin slutsats att ”[k]ommissionen anser det hur som helst vara oförenligt med den inre marknaden att bevilja driftstöd för att säkerställa driften av ett investeringsprojekt som åtnjuter oförenligt investeringsstöd”. I påföljande mening i skäl 244 motiverade kommissionen sin bedömning på följande sätt: ”Utan det oförenliga investeringsstödet skulle Gdynia flygplats inte existera eftersom flygplatsen helt och hållet finansieras genom detta stöd, och driftstöd kan inte beviljas för icke-existerande flygplatsinfrastruktur.”

I skäl 245 i beslutet angav kommissionen emellertid följande: ”Denna slutsats som dragits med hänsyn till 2005 års luftfartsriktlinjer är lika giltig med hänsyn till 2014 års luftfartsriktlinjer och tillräcklig för att konstatera att det driftstöd som har beviljats flygplatsoperatören är oförenligt med den inre marknaden.”

Uttrycket ”lika giltig med hänsyn till 2014 års luftfartsriktlinjer” i skäl 245 i det angripna beslutet betyder inte att det följer av dessa riktlinjer. Det ska preciseras att denna slutsats inte kan påverkas av tillämpningen av bestämmelserna i 2014 års riktlinjer. Den ”otydlighet” som tribunalen angett i punkt 85 i domen avseende det återkallade beslutet kan inte påverka giltigheten av denna slutsats i det angripna beslutet.

3.   Punkt 1 i domslutet är oproportionerlig

För det fall domstolen inte bifaller överklagandet på de grunder som angetts ovan, gör kommissionen alternativt gällande att punkt 1 i domslutet i domen, som till fullo ogiltigförklarar artiklarna 2–5 i det angripna beslutet, är oproportionerlig. Denna punkt i domslutet går utöver den olaglighet i det angripna beslutet som konstaterats i punkterna 71–89 i den överklagade domen avseende driftstödet i det att den integrerar bestämmelserna angående investeringsstöd. Tribunalen gjorde fel då den slog fast att det angripna beslutet inte kunde delas upp med stöd av lydelsen i dess artikel 2. Enligt fast rättspraxis gäller emellertid att beståndsdelarna i en rättsakt anses vara möjliga att särskilja om rättsverkan av den delvisa ogiltigförklaringen skulle ändra innehållet däri. Om det angripna beslutet ogiltigförklarades med avseende på driftstödet så skulle detta inte påverka dess innehåll, eftersom beslutet fortfarande skulle avse investeringsstödet till bolaget PLKG.


(1)  Kommissionens beslut (EU) 2015/1586 av den 26 februari 2015 om åtgärd SA.35388 (13/C) (f.d. 13/NN och f.d. 12/N) – Polen – Upprättande av Gdynia-Kosakowo flygplats (delgivet med nummer C(2015) 1281) (EUT L 250, 2015, s. 165).

(2)  Kommissionens beslut 2014/883/EU av den 11 februari 2014 om åtgärd SA.35388 (13/C) (f.d. 13/NN och f.d. 12/N) – Polen – Upprättandet av Gdynia-Kosakowo flygplats (delgivet med nummer C(2014) 759) (EUT L 357, 2014, s. 51).