30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/9


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 29. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 v zadevi T-263/15, Gmina Miasto Gdynia in Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija

(Zadeva C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: K. Herrmann, D. Recchia in S. Noë)

Druge stranke v postopku: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Republika Poljska

Predlog

Pritožnica predlaga,

naj se sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 v zadevi T-263/15, Gmina Miasto Gdynia in Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija, razveljavi;

naj se tretji očitek šestega tožbenega razloga zavrne kot neutemeljen;

naj se zadeva vrne Splošnemu sodišču v odločanje o petem tožbenem razlogu;

podredno,

naj se sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 v zadevi T-263/15, Gmina Miasto Gdynia in Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija, razveljavi v delu, v katerem je v točki 1 njenega izreka odločeno tudi o pomoči za naložbe;

naj se zadeva vrne Splošnemu sodišču v preverjanje ostalih petih tožbenih razlogov;

naj se odločitev o stroških na prvi stopnji in v pritožbenem postopku pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da je treba sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-263/15 razveljaviti, ker naj bi bilo v njej večkrat napačno uporabljeno pravo, in glede tega navaja tri pritožbene razloge.

1.    Napačna pravna opredelitev „pravice zadevnih oseb do predložitve stališč“ in pravnih posledic kršitve te pravice ob upoštevanju sodbe Sodišča v zadevi Ferriere Nord/Komisija, C-49/05 P

V izpodbijanem Sklepu 2015/1586/EU (1) naj bi v njem sprejeta odločitev, da pomoč za tekoče poslovanje družbe PLGK ni združljiva z notranjim trgom, temeljila na dveh medsebojno neodvisnih razlogih. Glavni razlog za nezdružljivost naj bi bila nezdružljivost pomoči za naložbe z notranjim trgom (glej točko 244 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Neizpolnitev prvega od meril, navedenih v Smernicah iz leta 2014, v skladu s katerim mora biti pomoč za tekoče poslovanje prispevek k uresničitvi jasno opredeljenega cilja v skupnem interesu, je bila šele drugi, dopolnilni razlog za ugotovitev, da ta pomoč ni združljiva z notranjim trgom.

Vendar je Splošno sodišče v točkah od 71 do 89 sodbe izhajalo iz tega, da nezdružljivost pomoči za tekoče poslovanje družbe PLGK izhaja zgolj iz uporabe Smernic iz leta 2014 in se je zato ravnalo po sodbi v zadevi C-49/09 P, Ferriere Nord/Komisija. Ta predpostavka naj bi povzročila napačno razlago izpodbijanega sklepa, zlasti točk 244 in 245 njegove obrazložitve (glej drugi pritožbeni razlog v nadaljevanju). Če bi Splošno sodišče glede tega pravilno razlagalo izpodbijani sklep, bi moralo ugotoviti, da je tretji očitek šestega tožbenega razloga brezpredmeten, ker ne more privesti do razglasitve ničnosti izpodbijanega sklepa.

V točkah od 69 do 89 sodbe naj bi Splošno sodišče dvakrat napačno uporabilo pravo, ker naj bi „pravico do predložitve stališč“, kot je določena v členu 108(2) PDEU, uporabilo v nasprotju s sodbo Sodišča v zadevi C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisija, točke od 78 do 84. Prvi pritožbeni razlog naj bi bil razdeljen na dva dela:

(i)

„Pravica do predložitve stališč“ naj bi bila v položaju, v katerem je bila izdana sodba, pravno napačno opredeljen kot bistvena postopkovna zahteva, katere neizpolnitev naj bi avtomatično povzročila, da je treba sklep Komisije razglasiti za protipraven, ne da bi bilo treba dokazati, da je ta kršitev vplivala na položaj stranke in določb sklepa (točke 70, 81 in 83).

(ii)

Tudi če je – kot je storilo Splošno sodišče – treba priznati, da nezdružljivost pomoči za tekoče poslovanje družbe PLGK z notranjim trgom izhaja iz uporabe Smernic iz leta 2014 – kar pa ni res – naj bi Splošno sodišče glede tega napačno razlagalo in uporabilo sodbo Sodišča v zadevi C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisija. Določbe teh smernic, ki so bile uporabljene pri preverjanju pomoči za tekoče poslovanje, naj bi bile namreč v bistvu enake kot tiste, ki so bile v razveljavljenem sklepu uporabljene na podlagi Smernic iz leta 2005, tako da stališča zadevnih oseb niso mogla vplivati na določbe sklepa v zvezi s tem.

2.    Napačna razlaga izpodbijanega sklepa in razveljavljenega sklepa Komisije

Ugotovitev Splošnega sodišča v točki 89 sodbe, da je je izpodbijani sklep protipraven, naj bi temeljila na tem, da je bil v točkah od 84 do 87 sodbe razlog – naveden v točki 244 obrazložitve izpodbijanega sklepa – da pomoč za tekoče poslovanje ni združljiva z notranjim trgom, napačno razlagan tako, da izhaja iz Smernic iz leta 2014 in iz razveljavljenega Sklepa 2014/883/EU (2). Napačna razlaga točke 244 obrazložitve razveljavljenega sklepa naj bi bila posledica napačne razlage točke 245 obrazložitve tega sklepa.

V točki 244 obrazložitve izpodbijanega sklepa naj bi se Komisija sklicevala na točko 227 obrazložitve razveljavljenega Sklepa 2014/883/EU in potrdila svojo ugotovitev, da „je dodelitev pomoči za zagotovitev tekočega poslovanja naložbenega projekta, ki ima korist od nezdružljive pomoči za naložbe, sama po sebi nezdružljiva z notranjim trgom“. V stavku točke 244 obrazložitve v nadaljevanju je Komisija to ugotovitev utemeljila tako: „Letališče Gdynia ne bi obstajalo brez nezdružljive pomoči za naložbe, saj se v celoti financira iz navedene pomoči, medtem ko pomoči za tekoče poslovanje ni mogoče dodeliti za neobstoječo letališko infrastrukturo.“

Vendar je Komisija v točki 245 obrazložitve istega sklepa navedla:: „Navedena sklepna ugotovitev v skladu s smernicami za letalski sektor iz leta 2005 enako velja tudi v skladu s smernicami za letalski sektor iz leta 2014 in zadostuje za ugotovitev, da je pomoč za tekoče poslovanje, dodeljena upravljavcu letališča, nezdružljiva z notranjim trgom“.

Besedna zveza iz točke 245 obrazložitve izpodbijanega sklepa „velja […] v skladu s smernicami za letalski sektor iz leta“ naj ne bi pomenila, da zadevna ugotovitev izhaja iz teh smernic. Mišljeno naj bi bilo, da uporaba določb Smernic iz leta 2014 ne more vplivati na to ugotovitev. Iz točke 245 obrazložitve izpodbijanega sklepa naj bi izhajalo, da je nezdružljivost pomoči za tekoče poslovanje z notranjim trgom, ki naj bi izhajala iz nezdružljivosti pomoči za naložbe, podana ne glede na Smernice iz leta 2014 (temeljila naj bi na drugi argumentaciji). „Nenatančnost“, na katero se je Splošno sodišče sklicevalo v točki 85 sodbe v zvezi z razveljavljenim sklepom, naj ne bi mogla omajati veljavnosti te ugotovitve iz izpodbijanega sklepa.

3.    Točka 1 izreka sodbe naj ne bi bila sorazmerna

Če bi Sodišče zavrnilo prejšnja pritožbena razloga, Komisija podredno trdi, da točka 1 izreka sodbe, s katero so členi od 2 do 5 izpodbijanega sklepa razglašeni za nične, ni sorazmerna. Izrek naj bi – ker vključuje odločitev o pomoči za naložbe – prekoračil obseg protipravnosti izpodbijanega sklepa, ugotovljene v točkah od 71 do 89 sodbe, ki se nanašajo na pomoč za naložbe. Sodišče naj bi napačno ugotovilo, da izpodbijanega sklepa na podlagi besedila njegovega člena 2 ni mogoče razdeliti. V skladu z ustaljeno sodno prakso pa naj bi bilo merilo za deljivost pravnega akta to, ali se vsebina akta spremeni zaradi njegove delne razveljavitve. Vsebina izpodbijanega sklepa naj se ne bi spremenila zaradi razglasitve ničnosti sklepa glede pomoči za tekoče poslovanje, ker bi se sklep še vedno nanašal na pomoč za naložbe za družbo PLGK.


(1)  Sklep Komisije (EU) 2015/1586 z dne 26. februarja 2015 o ukrepu SA.35388 (13/C) (ex 13/NN in ex 12/N) – Poljska – Vzpostavitev letališča Gdynia-Kosakowo (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1281) (UL 2015, L 250, str. 165).

(2)  Sklep Komisije z dne 11. februarja 2014 o ukrepu SA.35388 (13/C) (ex 13/NN in ex 12/N) – Poljska – Vzpostavitev letališča Gdynia-Kosakowo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 759) (2014/883/EU) (UL 2014, L 357, str. 51).