30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/9


Odvolanie podané 29. januára 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu zo 17. novembra 2017 vo veci T-263/15, Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia

(Vec C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: K. Herrmann, D. Recchia a S. Noë)

Ďalší účastníci konania: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Poľská republika

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 17. Novembra 2017 vo veci T-263/15, Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia,

zamietol tretiu výhradu šiesteho žalobného dôvodu ako nedôvodnú,

vrátil vec Všeobecnému súdu na preskúmanie zvyšných piatich žalobných dôvodov,

subsidiárne,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 17. Novembra 2017 vo veci T-263/15, Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia v rozsahu, v akom sa v bode 1 jeho výroku rozhoduje aj o investičnej pomoci,

vrátil vec Všeobecnému súdu na preskúmanie zvyšných piatich žalobných dôvodov,

rozhodol, že o trovách prvostupňového a odvolacieho konania sa rozhodne v rozhodnutí, ktorým sa skončí konanie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-263/15 treba zrušiť z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia a v tejto súvislosti uvádza tri odvolacie dôvody.

1.    Nesprávne právne posúdenie „práva zainteresovaných strán predložiť pripomienky“ a právnych následkov porušenia tohto práva so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisia

Záver v napadnutom rozhodnutí 2015/1586/EÚ (1), že prevádzková pomoc poskytnutá spoločnosti PLGK je nezlučiteľná s vnútorným trhom, je založený na dvoch od seba nezávislých dôvodoch. Hlavným dôvodom nezlučiteľnosti bola nezlučiteľnosť prevádzkovej pomoci s vnútorným trhom (pozri odôvodnenie 244 napadnutého rozhodnutia). Nesplnenie prvého kritéria uvedeného v usmerneniach z roku 2014, podľa ktorého sa má prostredníctvom prevádzkovej pomoci prispieť k jasne definovanému cieľu všeobecného záujmu, bolo iba druhým, doplňujúcim dôvodom konštatovania, že táto pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom.

Všeobecný súd sa naopak v bodoch 71 až 89 rozsudku domnieva, že nezlučiteľnosť prevádzkovej pomoci v prospech PLGK vyplýva výlučne z uplatnenia usmernení z roku 2014, a z tohto dôvodu sa riadi rozsudkom vo veci C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisia. Táto domnienka vyplýva z nesprávneho výkladu napadnutého rozhodnutia, najmä jeho odôvodnení 244 a 245 (pozri druhý odvolací dôvod uvedený nižšie). Pokiaľ by Všeobecný súd vyložil napadnuté rozhodnutie správne, musel by konštatovať, že tretia výhrada šiesteho žalobného dôvodu je neúčinná (inopérant), pretože nemohla viesť k vyhláseniu neplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Všeobecný súd sa v bodoch 69 až 89 rozsudku v dvoch prípadoch dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že „právo zainteresovaných strán predložiť pripomienky“ prislúchajúce účastníkom konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, uplatnil v rozpore s rozsudku Súdneho dvora vo veci C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisia, body 78 až 84. Prvý odvolací dôvod sa delí na dve časti:

i)

„Právo zainteresovaných strán predložiť pripomienky“ sa v situácii, v ktorej bol vydaný rozsudok, právne nesprávne považovalo za podstatnú formálnu náležitosť, ktorej nedodržanie automaticky vedie k tomu, že rozhodnutie Komisie treba vyhlásiť za protiprávne bez toho, aby bolo potrebné preukázať, že toto porušenie malo vplyv na situáciu zainteresovanej strany a výrokovú časť rozhodnutia (body 70, 81 a 83).

ii)

Aj keby sa – súhlasne s Všeobecným súdom – malo domnievať, že nezlučiteľnosť prevádzkovej pomoci v prospech spoločnosti PLGK s vnútorným trhom vyplýva z uplatnenia usmernení z roku 2014 – čo však nie je tento prípad – Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil rozsudok Súdneho dvora vo veci C-49/05 P, Ferriere Nord/Komisia. Ustanovenia usmernení uplatniteľné pri preskúmaní prevádzkovej pomoci sú totiž v podstate zhodné s ustanoveniami, ktoré boli uplatnené v napadnutom rozhodnutí na základe usmernení z roku 2005, a z tohto dôvodu pripomienky zainteresovaných strán k usmerneniam z roku 2014 nemohli mať vplyv na výrokovú časť rozhodnutia.

2.    Nesprávny výklad napadnutého rozhodnutia a zrušeného rozhodnutia Komisie

Konštatovanie Všeobecného súdu v bode 89 rozsudku, že napadnuté rozhodnutie je protiprávne, je založené na skutočnosti, že v bodoch 84 až 87 rozsudku bol dôvod nezlučiteľnosti prevádzkovej pomoci s vnútorným trhom uvedený v odôvodnení 244 napadnutého rozhodnutia vyložený nesprávne v tom zmysle, že vychádza z usmernení z roku 2014 a zo zrušeného rozhodnutia 2014/883/EÚ (2). Nesprávny výklad odôvodnenia 244 napadnutého rozhodnutia vyplýval z nesprávneho výkladu odôvodnenia 245 tohto rozhodnutia.

V odôvodnení 244 napadnutého rozhodnutia Komisia odkázala na odôvodnenie 227 zrušeného rozhodnutia 2014/883/EÚ tým, že zopakovala záver uvedený v tomto odôvodnení, že „poskytnutie prevádzkovej pomoci na zabezpečenie fungovania investičného projektu, ktorý využíva nezlučiteľnú investičnú pomoc, je vo svojej podstate nezlučiteľné s vnútorným trhom“. Komisia v nasledujúcej vete odôvodnenia 244 uvedený záver odôvodnila takto: „Letisko Gdynia by bez nezlučiteľnej investičnej pomoci neexistovalo, lebo je plne financované z tejto pomoci, a prevádzková pomoc nemôže byť poskytnutá na neexistujúcu letiskovú infraštruktúru.“

Komisia v odôvodnení 245 potom uviedla, že „[t]ento záver vyplývajúci z usmernení pre letectvo z roku 2005 je rovnako platný aj podľa usmernení pre letectvo z roku 2014 a postačuje na konštatovanie, že prevádzková pomoc poskytnutá prevádzkovateľovi letiska je nezlučiteľná s vnútorným trhom.“

Formulácia „platný … podľa usmernení pre letectvo z roku 2014“ neznamená, že dotknuté konštatovanie vyplýva z týchto usmernení. Ide o to, že toto konštatovanie nemožno spochybniť, pokiaľ sa uplatnia ustanovenia usmernení z roku 2014. V odôvodnení 245 napadnutého rozhodnutia sa uvádza, že nezlučiteľnosť prevádzkovej pomoci s vnútorným trhom, ktorá vyplýva z nezlučiteľnosti investičnej pomoci, existuje nezávisle od usmernení z roku 2014 (a spočíva na inej argumentácii). „Nepresnosť“, ktorú Všeobecný súd uvádza v bode 85 rozsudku v súvislosti s napadnutým rozsudkom, nemôže spochybniť zákonnosť vyššie uvedeného záveru, ku ktorému sa dospelo v napadnutom rozhodnutí.

3.    Bod 1 výroku je neprimeraný

Pre prípad, že by Súdny dvor zamietol vyššie uvedené odvolacie dôvody, Komisia subsidiárne uvádza, že bod 1 výroku rozsudku, ktorým sa v celom rozsahu zrušujú články 2 až 5 napadnutého rozhodnutia, je neprimeraný. Výrok rozsudku z dôvodu, že obsahuje rozhodnutie o investičnej pomoci, prekračuje rámec protiprávnosti napadnutého rozhodnutia konštatovanej v bodoch 71 až 89 rozsudku, ktorá sa týka prevádzkovej pomoci. Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je nedeliteľné, pričom vychádzal zo znenia jeho článku 2. Podľa ustálenej judikatúry je však kritériom deliteľnosti právneho aktu skutočnosť, či sa v dôsledku jeho čiastočného zrušenia mení jeho podstata. Vyhlásením neplatnosti napadnutého rozhodnutia v súvislosti s prevádzkovou pomocou by nedošlo k zmene podstaty napadnutého rozhodnutia, pretože dotknuté rozhodnutie by sa naďalej týkalo investičnej pomoci v prospech spoločnosti PLGK.


(1)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1586 z 26. februára 2015 o opatrení SA.35388 (13/C) (ex 13/NN a ex 12/N) – Poľsko – Zriadenie letiska Gdynia Kosakowo (oznámené pod číslom C[2015] 1281) (Ú. v. EÚ L 250, 2015, s. 165).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2014/883/EÚ z 11. februára 2014 o opatrení SA.35388 (13/C) (ex 13/NN a ex 12/N) – Poľsko – Zriadenie letiska Gdynia-Kosakowo (oznámené pod číslom C[2014] 759) (Ú. v. EÚ L 357, 2014, s. 51).