30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 152/9


Žalba koju je 29. siječnja 2018. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda od 17. studenoga 2017. u predmetu T-263/15, Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo protiv Komisije

(Predmet C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Herrmann, D. Recchia i S. Noë)

Druge stranke u postupku: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Republika Poljska

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 17. studenoga 2017. u predmetu T-263/15, Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija;

odbije treći prigovor šestog tužbenog razloga kao neosnovan;

predmet vrati Općem sudu radi ispitivanja preostalih pet tužbenih razloga;

podredno,

ukine presudu Općeg suda od 17. studenoga 2017. u predmetu T-263/15, Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija, u dijelu u kojem se u točki 1. njezine izreke odlučuje i o potpori za ulaganje;

predmet vrati Općem sudu radi ispitivanja preostalih pet tužbenih razloga;

odluku o troškovima u prvom stupnju i žalbenom postupku donese naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da se presuda Općeg suda u predmetu T-263/15 mora ukinuti jer je zahvaćena pogreškama koje se tiču prava i u tom pogledu ističe tri žalbena razloga.

1.    Pogrešna pravna kvalifikacija „prava odnosnih stranaka da podnesu svoje primjedbe” i pravnih posljedica povreda toga prava s obzirom na presudu Suda u predmetu Ferriere Nord SpA/Komisija, C-49/05 P

U pobijanoj Odluci 2015/1586/EU (1), tamo donesena odluka da je operativna potpora za društvo PLGK nespojiva s unutarnjim tržištem temeljila se na dva međusobno neovisna razloga. Glavni razlog za nespojivost je nespojivost potpore za ulaganja s unutarnjim tržištem (vidjeti uvodnu izjavu 244. pobijane odluke). Neispunjavanje prvog kriterija navedenog u Smjernicama iz 2014., a prema kojem se operativnom potporom mora dati doprinos jasno definiranom cilju od zajedničkog interesa, bio je samo drugi, dopunski razlog za utvrđenje da je ta potpora nespojiva s unutarnjim tržištem.

Nasuprot tomu, Opći sud u točkama 71. do 89. presude polazi od toga da nespojivost operativne potpore za društvo PLGK proizlazi isključivo iz primjene Smjernica iz 2014. te se stoga orijentira na presudi u predmetu Ferriere Nord SpA/Komisija, C-49/05 P. Ta pretpostavka proizlazi iz pogrešnog tumačenja pobijane odluke, osobito njezinih uvodnih izjava 244. i 245. (vidjeti sljedeći, drugi žalbeni razlog). Da je Opći sud u tom pogledu točno tumačio pobijanu odluku, morao bi utvrditi da je treći prigovor šestog tužbenog razloga bio bespredmetan (inopérant) jer nije mogao dovesti do poništenja pobijane odluke.

U točkama 69. do 89. presude Opći sud počinio je dvije pogreške koje se tiču prava, kada je „pravo na podnošenje svojih primjedbi”, kako ga zainteresirane stranke imaju na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a, primijenio protivno presudi Suda u predmetu Ferriere Nord SpA/Komisija, C-49/05 P, t. 78. – 84. Prvi žalbeni razlog dijeli se na dva dijela:

i)

„Pravo odnosnih stranaka da podnesu svoje primjedbe” je u situaciji u pogledu koje je donesena presuda pravno pogrešno kvalificirano kao bitan postupovni zahtjev, nepoštovanje kojeg automatski dovodi do toga da se Komisijina odluka mora proglasiti nezakonitom, a da se ne mora dokazati da je ta povreda utjecala na položaj stranke i operativni dio odluke (t. 70., 81. i 83.).

ii)

Čak i ako bi se – kao što je to učinio Opći sud – pretpostavilo da nespojivost operativne potpore za društvo PLGK s unutarnjim tržištem proizlazi iz primjene Smjernica iz 2014. – što, međutim, nije slučaj – Opći sud je u tom pogledu pogrešno tumačio i primijenio presudu Suda u predmetu Ferriere Nord SpA/Komisija, C-49/05 P. Naime, odredbe smjernica koje su primijenjene prilikom ispitivanja operativne potpore u bitnome su istovjetne onima koje su primijenjene u poništenoj odluci na temelju Smjernica iz 2005., zbog čega primjedbe dotičnih stranaka o Smjernicama iz 2014. u tom pogledu nisu mogle utjecati na operativni dio odluke.

2.    Pogrešno tumačenje pobijane odluke i poništene Odluke Komisije

Utvrđenje Općeg suda u točki 89. presude da je pobijana odluka nezakonita zasniva se na tome da je u točkama 84. do 87. presude pogrešno tumačen razlog za to da je operativna potpora nespojiva s unutarnjim tržištem, a koji je naveden u uvodnoj izjavi 244. pobijane odluke, na način da proizlazi iz Smjernica iz 2014. i poništene Odluke 2014/883/EU (2). Pogrešno tumačenje uvodne izjave 244. pobijane odluke rezultat je pogrešnog tumačenja uvodne izjave 245. te odluke.

U uvodnoj izjavi 244. pobijane odluke Komisija se pozvala na uvodnu izjavu 227. poništene Odluke 2014/883/EU te je ponovila tamo izvršeno utvrđenje da „dodjela operativne potpore u cilju osiguranja proved[b]e projekta ulaganja koji se koristi nespojivom potporom za ulaganja nije spojiva s unutarnjim tržištem”. U sljedećoj rečenici uvodne izjave 244. Komisija je to utvrđenje obrazložila kako slijedi: „bez nespojive potpore za ulaganja zračna luka Gdynia ne bi postojala jer se trenutačno financira u potpunosti samo tom potporom, a operativna potpora ne može se odobriti za nepostojeću infrastrukturu zračne luke.”

Međutim, u uvodnoj izjavi 245. Komisija je navela sljedeće: „taj zaključak donesen u skladu sa Smjernicama za zračni prijevoz iz 2005. u skladu je i sa Smjernicama za zračni prijevoz iz 2014. i dovoljan je da se može zaključiti da operativna potpora dodijeljena upravitelju zračne luke nije u skladu s unutarnjim tržištem”.

Formulacija korištena u uvodnoj izjavi 245. pobijane odluke „u […] skladu sa Smjernicama za zračni prijevoz iz 2014.” ne znači da dotično utvrđenje proizlazi iz tih smjernica. Misli se na to da se primjenom zahtjeva Smjernica iz 2014. to utvrđenje ne može promijeniti. U uvodnoj izjavi 245. pobijane odluke navodi se da nespojivost operativne potpore s unutarnjim tržištem koja proizlazi iz nespojivosti potpore za ulaganja postoji neovisno o Smjernicama iz 2014. (zasniva se na drugoj argumentaciji). „Nepreciznost” koju Opći sud navodi u točki 85. presude u pogledu poništene odluke ne dovodi u pitanje zakonitost gore navedenog zaključka izvršenog u pobijanoj odluci.

3.    Točka 1. izreke presude je neproporcionalna

U slučaju da Sud odbije prethodne žalbene razloge, Komisija podredno ističe da je neproporcionalna točka 1. izreke presude kojom se članci 2. do 5. pobijane odluke u cijelosti proglašavaju ništavim. Budući da uključuje odluku o potpori za ulaganja, izreka presude prekoračuje opseg nezakonitosti pobijane odluke utvrđene u točkama 71. do 89. presude, a koja se odnosi na operativnu potporu. Opći sud je pogrešno utvrdio da je pobijana odluka nedjeljiva zbog teksta svojega članka 2. Naprotiv, prema ustaljenoj sudskoj praksi kriterij za djeljivost nekog pravnog akta jest to mijenja li se bit pravnog akta zbog njegova djelomičnog poništenja. Bit pobijane odluke ne bi se promijenila proglašenjem ništavim odluke koja se odnosi na operativnu potporu jer bi se odluka i dalje odnosila na potporu za ulaganja za društvo PLGK.


(1)  Odluka Komisije (EU) 2015/1586 od 26. veljače 2015. o mjeri SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) – Poljska – Osnivanje trgovačkog društva Gdynia-Kosakowo Airport (priopćeno pod brojem dokumenta C[2015] 1281) (SL 2015., L 250, str. 165.).

(2)  Odluka Komisije 2014/883/EU od 11. veljače 2014. o mjeri SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) – Poljska – Osnivanje trgovačkog društva Gdynia-Kosakowo Airport (priopćeno pod brojem dokumenta C[2014] 759) (SL 2014., L 357, str.51.).