30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/9


Euroopa Komisjoni 29. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 17. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-263/15: Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo versus komisjon

(Kohtuasi C-56/18 P)

(2018/C 152/11)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann, D. Recchia ja S. Noë)

Teised menetlusosalised: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Poola Vabariik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 17. novembri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-263/15: Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo vs. komisjon;

hagi kuuenda väite kolmas osaväide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata;

asi hagi ülejäänud viie väite hindamiseks Üldkohtule tagasi saata;

teise võimalusena,

tühistada Üldkohtu 17. novembri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-263/15: Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo vs. komisjon osas, milles selle resolutsiooni punktis 1 tehakse otsus ka investeerimisabi kohta;

asi hagi ülejäänud viie väite hindamiseks Üldkohtule tagasi saata;

teha otsus esimese astme kohtu kulude ja apellatsioonimenetluse kulude kohta hiljem.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Üldkohtu otsus kohtuasjas T-263/15 tuleb tühistada, kuna selle tegemisel on rikutud õigusnorme, ja esitab sellega seoses kolm apellatsioonkaebuse väidet.

1.    Õiguslikult vääralt on liigitatud „huvitatud isikute õigus esitada oma märkused“ ja selle õiguse rikkumise õiguslikud tagajärjed, arvestades Euroopa Kohtu 8. mai 2008. aasta kohtuotsust Ferriere Nord SpA vs. komisjon (C-49/05 P, EU:C:2008:259)

Vaidlustatud otsuses 2015/1586/EL (1) tehtud järeldus, et äriühingule PLGK antud tegevusabi on siseturuga kokkusobimatu, tugines kahele teineteisest sõltumatule kaalutlusele. Peamine kaalutlus kokkusobimatuse järeldamisel oli investeerimisabi kokkusobimatus siseturuga (vt vaidlustatud otsuse põhjendus 244). Tõsiasi, et täitmata oli 2014. aasta suunistes nimetatud esimene kriteerium, mille kohaselt tuleb tegevusabiga kaasa aidata ühist huvi pakkuva täpselt määratletud eesmärgi saavutamisele, oli vaid teine, täiendav kaalutlus, mille alusel sedastati, et kõnealune abi on siseturuga kokkusobimatu.

Üldkohus lähtub oma otsuse punktides 71–89 seevastu sellest, et äriühingule PLGK antud tegevusabi kokkusobimatus tuleneb üksnes 2014. aasta suuniste kohaldamisest, ja võtab seetõttu aluseks Euroopa Kohtu 8. mai 2008. aasta kohtuotsuse Ferriere Nord SpA vs. komisjon (C-49/05 P, EU:C:2008:25). Viidatud eeldus tuleneb vaidlustatud otsuse, eelkõige selle põhjenduste 244–245 väärast tõlgendamisest (vt järgnevalt apellatsioonkaebuse teine väide). Kui Üldkohus oleks tõlgendanud vaidlustatud otsust selles osas õigesti, oleks Üldkohus pidanud tuvastama, et hagi kuuenda väite kolmas osaväide oli tühine (inopérant), kuna see ei saanud kaasa tuua vaidlustatud otsuse tühistamist.

Kohtuotsuse punktides 69–89 rikkus Üldkohus komisjoni hinnangul kahel korral õigusnormi, kohaldades ELTL artikli 108 lõikest 2 huvitatud isikutele tulenevat „õigust esitada oma märkused“ vastuolus Euroopa Kohtu 8. mai 2008. aasta kohtuotsusega Ferriere Nord SpA vs. komisjon (C-49/05 P, EU:C:2008:25, punktid 78–84). Apellatsioonkaebuse esimene väide koosneb kahest osast:

i)

„Huvitatud isikute õigus esitada oma märkused“ liigitati olukorras, milles tehti kohtuotsus, vääralt oluliste vorminõuete hulka, mille eiramine toob automaatselt kaasa selle, et komisjoni otsus tuleb tunnistada õigusvastaseks, ilma et tuleks tõendada, et kõnealune rikkumine on avaldanud mõju ühe poole olukorrale ja otsuse resolutsioonile (punktid 70, 81 ja 83).

ii)

Isegi kui Üldkohtuga nõustudes tuleks eeldada, et äriühingule PLGK antud tegevusabi kokkusobimatus siseturuga tuleneb 2014. aasta suuniste kohaldamisest – millega aga tegemist ei ole –, tõlgendas ja kohaldas Üldkohus Euroopa Kohtu 8. mai 2008. aasta kohtuotsust Ferriere Nord SpA vs. komisjon (C-49/05 P, EU:C:2008:25) selles osas siiski vääralt. Nimelt on tegevusabi hindamisel kohaldatud suuniste sätted põhiosas identsed nende sätetega, mida kohaldati tühistatud otsuses 2005. aasta suuniste alusel, mistõttu huvitatud isikute märkused 2014. aasta suuniste kohta ei saanud selles osas avaldada mõju otsuse resolutsioonile.

2.    Vaidlustatud otsuse ja komisjoni tühistatud otsuse väär tõlgendamine

Kohtuotsuse punktis 89 sisalduv Üldkohtu järeldus vaidlustatud otsuse õigusvastasuse kohta põhineb sellel, et kohtuotsuse punktides 84–87 on vaidlustatud otsuse põhjenduses 244 osutatud kaalutlust, millele tuginedes tunnistati tegevusabi siseturuga kokkusobimatuks, tõlgendatud vääralt nii, et see tuleneb 2014. aasta suunistest ning tühistatud otsusest 2014/883/EL (2). Vaidlustatud otsuse põhjenduse 244 väär tõlgendamine on sama otsuse põhjenduse 245 väära tõlgendamise tagajärg.

Vaidlustatud otsuse põhjenduses 244 tugines komisjon tühistatud otsuse 2014/883/EL põhjendusele 227 ning kordas seal tehtud järeldust, et „tegevusabi andmine investeerimisprojekti käitamise tagamiseks, mille jooksul saadakse kasu siseturuga kokkusobimatust investeerimisabist, on oma olemuselt siseturuga kokkusobimatu“. Põhjenduse 244 järgmises lauses põhjendas komisjon kõnealust järeldust järgmiselt: „Siseturuga kokkusobimatu investeerimisabita ei oleks Gdynia lennujaama olemas, sest seda rahastatakse täies ulatuses sellest abist, ja tegevusabi ei saa anda lennujaama taristule, mida ei ole olemas.“

Põhjenduses 245 märkis komisjon seejärel järgmist: „See 2005. aasta lennundussuuniste alusel tehtud järeldus kehtib samavõrra ka 2014. aasta lennundussuuniste kohaselt ja sellest piisab järeldamaks, et lennujaama käitajale antud tegevusabi on siseturuga kokkusobimatu“.

Vaidlustatud otsuse põhjenduses 245 kasutatud sõnastus „kehtib […] 2014. aasta lennundussuuniste kohaselt“ ei tähenda, et asjaomane järeldus tuleneks kõnealustest suunistest. Mõeldud on seda, 2014. aasta suunistes sätestatud nõuete kohaldamine ei saa kõnealust järeldust mingil moel muuta. Vaidlustatud otsuse põhjenduses 245 on märgitud, et tegevusabi kokkusobimatus siseturuga, mis tuleneb investeerimisabi kokkusobimatusest, on tuvastatud 2014. aasta suunistest sõltumatult (põhineb teistel argumentidel). „Ebatäpsus“, millele viitab Üldkohus kohtuotsuse punktis 85 seoses tühistatud otsusega, ei saa seada kahtluse alla kõnealuse vaidlustatud otsuses tehtud järelduse õiguspärasust.

3.    Kohtuotsuse resolutsioon punkti 1 väidetav ebaproportsionaalsus

Juhuks kui Euroopa Kohus peaks eespool esitatud apellatsioonkaebuse väited tagasi lükkama, väidab komisjon teise võimalusena, et kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1, millega tühistati vaidlustatud otsuse artiklid 2–5 tervikuna, on ebaproportsionaalne. Kuna kohtuotsuse resolutsioon hõlmab otsustust investeerimisabi kohta, läheb see kaugemale kohtuotsuse punktides 71–89 tehtud järeldusest, mis puudutas vaidlustatud otsuse õigusvastasust tegevusabi osas. Üldkohus tuvastas vääralt, et vaidlustatud otsus on selle otsuse artikli 2 sõnastuse põhjal jagamatu. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on õigusakti jagatavuse kriteeriumiks pigem küsimus, kas õigusakti olemus õigusakti osalise tühistamise tagajärjel muutub. Vaidlustatud otsuse olemust ei muudaks otsuse tühistamine tegevusabi osas, kuna otsus puudutaks jätkuvalt äriühingule PLGK antud investeerimisabi.


(1)  Komisjoni 26. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/1586 meetme SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ja ex 12/N) (Poola) kohta, millega muudetakse Gdynia-Kosakowo lennujaama (teatavaks tehtud numbri C(2015) 1281 all) (ELT 2015, L 250, lk 165).

(2)  Komisjoni 11. veebruari 2014. aasta otsus 2014/883/EL meetme SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ja ex 12/N) (Poola) kohta, millega muudetakse Gdynia-Kosakowo lennujaama (teatavaks tehtud numbri C(2014) 759 all) (ELT 2014, L 357, lk 51).