23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Lieta C-53/18)

(2018/C 142/40)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītājs: Antonio Pasquale Mastromartino

Atbildētāja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai saistītais aģents (tied agent) ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/39/EK (1) noteiktajā saskaņošanas jomā, un kādos aspektos?

2)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK un it īpaši tās 8., 23. un 51. panta, kā arī Līgumu principiem un noteikumiem nediskriminācijas, samērīguma, pakalpojumu sniegšanas brīvības un uzņēmējdarbības veikšanas brīvības jomā ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā tas, kas izriet no 1998. gada 24. februāra Leģislatīvā dekrēta Nr. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria saskaņā ar 1996. gada 6. februāra Likuma Nr. 52 8. un 21. pantu) 55. panta 2. punkta un turpmākajiem grozījumiem, kā arī no Sabiedrību un biržas uzraudzības valsts komisijas (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –Cosnob) 2007. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 16190 (Noteikumi par 1998. gada 24. februāra Leģislatīvā dekrēta Nr. 58 starpniecības jomā īstenošanas normām) 111. panta 2. punkta, kurā:

a)

atļauts “diskrecionāri” aizliegt “saistītā aģenta” (konsultants, kurš ir pilnvarots piedāvāt finanšu produktus ārpus sabiedrības telpām – agrāk finanšu mākleris) darbības veikšanu saistībā ar apstākļiem, kas neizraisa labas reputācijas zaudēšanu, kā tā definēta valsts tiesībās, un kas vienlaikus neattiecas uz direktīvas īstenošanas normu ievērošanu;

b)

atļauts “diskrecionāri” līdz pat vienam gadam aizliegt “saistītā aģenta” (konsultants, kurš ir pilnvarots piedāvāt finanšu produktus ārpus sabiedrības telpām – agrāk finanšu mākleris) darbības veikšanu procedūrā, kuras mērķis ir novērst “strepitus”, kas izriet no apsūdzības izvirzīšanas kriminālprocesā, kura ilgums parasti ievērojami pārsniedz vienu gadu?”


(1)  Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 1. lpp.).