23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 29.1.2018 – Antonio Pasquale Mastromartino v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Asia C-53/18)

(2018/C 142/40)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Antonio Pasquale Mastromartino

Vastapuoli: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kuuluuko sidonnaisasiamiehen tehtävä 21.4.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/39/EY (1) toteutettuun yhdenmukaistamiseen ja jos kuuluu, niin miltä osin?

2)

Onko 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY, erityisesti sen 8, 23 ja 51 artiklan, sekä syrjintäkieltoa, suhteellisuutta, palvelujen tarjoamisen vapautta ja sijoittautumisvapautta koskevien periaatteiden ja perussopimusten määräysten asianmukaisen soveltamisen esteenä sellainen kansallinen lainsäädäntö, josta säädetään 24.2.1998 annetun asetuksen nro 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,), myöhempine muutoksineen, 55 §:n 2 momentissa sekä Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consobin 29.10.2007 antaman päätöksen nro 16190 (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari) 111 §:n 2 momentissa ja jossa

a)

sallitaan se, että sidonnaisasiamiehen (neuvonantajan, jolla on lupa harjoittaa toimintaa toimipaikan ulkopuolella) toiminnan harjoittaminen voidaan ”harkinnan mukaan” kieltää sellaisten seikkojen perusteella, jotka eivät merkitse kansallisessa oikeudessa määritellyn hyvämaineisuuden menettämistä ja jotka eivät samanaikaisesti liity direktiivin täytäntöönpanosäännösten noudattamiseen

b)

sallitaan se, että sidonnaisasiamiehen (neuvonantajan, jolla on lupa harjoittaa toimintaa toimipaikan ulkopuolella) toiminnan harjoittaminen voidaan ”harkinnan mukaan” kieltää enintään vuoden ajaksi menettelyssä, jolla pyritään estämään huomio, joka aiheutuisi syytteestä rikosoikeudellisessa menettelyssä, joka yleensä kestää paljon pidempään kuin vuoden?


(1)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EUVL 2004, L 145, s. 1).