30.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 152/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. janvārī iesniedza Amtsgericht Norderstedt (Vācija) – Christian Fülla/Toolport GmbH

(Lieta C-52/18)

(2018/C 152/09)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Norderstedt

Pamatlietas puses

Prasītājs: Christian Fülla

Atbildētāja: Toolport GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 1999/44/EK (1) 3. panta 3. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod nolūkā sniegt iespēju to salabot vai nomainīt, vienmēr ir patēriņa preces atrašanas vieta?

2)

Ja tas tā nav –

vai Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod nolūkā sniegt iespēju to salabot vai nomainīt, vienmēr ir uzņēmēja juridiskā adrese?

3)

Ja tas tā nav –

kādi kritēriji attiecībā uz to, kā ir nosakāma vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod nolūkā sniegt iespēju to salabot vai nomainīt, izriet no Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta trešās daļas?

4)

Ja vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod pārbaudīšanai un nolūkā sniegt iespēju veikt saistību vēlāku izpildi, vienmēr vai konkrētajā gadījumā ir uzņēmuma juridiskā adrese –

vai ar Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta pirmo daļu, lasot to kopā ar tās 3. panta 4. punktu, ir saderīga situācija, kad patērētājam ir avansā jāsedz izmaksas par piegādi un/vai nogādi atpakaļ, vai arī no “salabošanas bez atlīdzības” pienākuma izriet, ka pārdevējam ir pienākums veikt avansa maksājumu?

5)

Ja vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod pārbaudīšanai un nolūkā sniegt iespēju veikt saistību vēlāku izpildi, vienmēr vai konkrētajā gadījumā ir uzņēmuma juridiskā adrese un patērētāja pienākums veikt avansa maksājumu ir saderīgs ar Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta pirmo daļu, lasot to kopā ar tās 3. panta 4. punktu –

vai Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta trešā daļa, lasot to kopā ar tās 3. panta 5. punkta otro ievilkumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības prasīt līguma atcelšanu nav patērētājam, kurš uzņēmējam ir tikai norādījis uz defektu, nepiedāvājot patēriņa preci nogādāt uz uzņēmēja atrašanās vietu?

6)

Ja vieta, kurā patērētājam tālpārdošanā nopirkta patēriņa prece uzņēmējam ir jānodod pārbaudīšanai un nolūkā sniegt iespēju veikt saistību vēlāku izpildi, vienmēr vai konkrētajā gadījumā ir uzņēmuma juridiskā adrese, taču patērētāja pienākums veikt avansa maksājumu nav saderīgs ar Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta pirmo daļu, lasot to kopā ar tās 3. panta 4. punktu –

vai Direktīvas 1999/44/EK 3. panta 3. punkta trešā daļa, lasot to kopā ar tās 3. panta 5. punkta otro ievilkumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības prasīt līguma atcelšanu nav patērētājam, kurš uzņēmējam ir tikai norādījis uz defektu, nepiedāvājot patēriņa preci nogādāt uz uzņēmēja atrašanās vietu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām (OV 1999, L 171, 12. lpp.).