30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Norderstedt (Saksa) on esittänyt 29.1.2018 – Christian Fülla v. Toolport GmbH

(Asia C-52/18)

(2018/C 152/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Norderstedt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Christian Fülla

Vastaaja: Toolport GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 1999/44/EY (1) 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että kuluttaja voi kulutustavaran etämyynnissä vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai vaihtamaan tavaran ainoastaan tavaran sijaintipaikassa?

2)

Jos vastaus on kieltävä:

Onko direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että kuluttaja voi kulutustavaran etämyynnissä vaatia elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tai vaihtamaan tavaran ainoastaan elinkeinonharjoittajan toimipaikassa?

3)

Jos vastaus on kieltävä:

Mitkä kriteerit direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan nojalla määrittävät paikan, jossa kuluttajan on etämyynnissä tarjottava kulutustavara elinkeinonharjoittajalle korjattavaksi tai vaihdettavaksi?

4)

Mikäli paikka, jossa kuluttajan on etämyynnissä tarjottava kulutustavara elinkeinonharjoittajalle tutkittavaksi ja sopimuksen mukaiseen kuntoon saattamiseksi on – aina tai tässä yksittäistapauksessa – elinkeinonharjoittajan toimipaikka:

Onko direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa yhdessä 3 artiklan 4 kohdan kanssa tulkittava siten, että kuluttajan on suoritettava lähetys- ja/tai palautuskustannukset ennakkoon vai tarkoittaako direktiivissä säädetty velvollisuus saattaa tavara vastikkeetta sopimuksen mukaiseksi sitä, että myyjä vastaa sanotuista ennakkomaksuista?

5)

Mikäli paikka, jossa kuluttajan on etämyynnissä tarjottava kulutustavara elinkeinonharjoittajalle tutkimista ja sopimuksen mukaiseksi saattamista varten on – aina tai tässä yksittäistapauksessa – elinkeinonharjoittajan toimipaikka, ja kuluttajan ennakkomaksuvelvollisuus on yhteensopiva direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 artiklan 4 kohdan kanssa:

Onko direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa yhdessä 3 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan kanssa tulkittava siten, että kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta ainoastaan virheisiin vedoten tarjoutumatta huolehtimaan tavaran kuljetuksesta elinkeinonharjoittajan toimipaikkaan?

6)

Mikäli paikka, jossa kuluttajan on kulutustavaran etämyynnissä tarjottava tavara elinkeinonharjoittajalle tutkimista ja sopimuksen mukaiseksi saattamista varten on – aina tai tässä yksittäistapauksessa – elinkeinonharjoittajan toimipaikka, mutta kuluttajan ennakkomaksuvelvollisuus ei ole yhteensopiva direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 artiklan 4 kohdan kanssa:

Onko direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa yhdessä 3 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan kanssa tulkittava siten, että kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta ainoastaan virheisiin vedoten tarjoutumatta huolehtimaan tavaran kuljetuksesta elinkeinonharjoittajan toimipaikkaan?


(1)  Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25.5.1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY (EYVL 1999, L 171, s. 12).