23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/28


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(C-46/18. sz. ügy)

(2018/C 142/38)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio matteazzi, Roberto Tellatin

Alperesek: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot a bemutatott, az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben, hogy egy tagállami jogszabályi rendelkezés ellentétes a 3950/92/EGK rendelet (1) 2. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével, ez azzal a következménnyel jár, hogy a termelők nem kötelesek a kiegészítő illetéket megfizetni az e rendeletben meghatározott körülmények fennállása esetén?

2)

Az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló, bemutatott esetben úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot és különösen a bizalomvédelem általános elvét, hogy ez utóbbi nem alkalmazható azon személyek esetében, akik teljesítettek egy tagállam által előírt kötelezettséget, és e kötelezettség teljesítésének előnyeiből részesültek, amennyiben ez a kötelezettség az uniós joggal ellentétesnek bizonyul?

3)

Az az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló esetben ellentétes-e a 2001. július 9-i 1392/2001/EK rendelet (2) 9. cikkével, valamint az „elsőbbségi kategória” uniós jogi fogalmával az Olasz Köztársaság által elfogadott 157/2004. sz. decreto legge (rendelettörvény) 2. cikkének (3) bekezdésében foglalthoz hasonló olyan tagállami rendelkezés, amely a többletként felszámított kiegészítő illeték visszafizetésére az ütemezés és a visszafizetési módok tekintetében különböző eljárásokat ír elő, megkülönböztetve az uniós joggal ellentétes nemzeti rendelkezés tiszteletben tartásában bízó termelőket az e rendelkezést tiszteletben nem tartó termelőktől?


(1)  A tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. december 28-i 3950/1992/EGK tanácsi rendelet (HL 1992 L 405., 1. o.)

(2)  A tej- és tejtermékágazatban a kiegészítő illeték megállapításáról szóló 3950/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. július 9-i 1392/2001/EK bizottsági rendelet (HL 2001 L 187., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 33. kötet 104. o.)