26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 24 januari 2018 – Compagnie d'entreprises CFE SA mot Huvudstadsregionen Bryssel

(Mål C-43/18)

(2018/C 112/31)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Kärande: Compagnie d'entreprises CFE SA

Svarande: Huvudstadsregionen Bryssel

Tolkningsfrågor

1)

Ska ett beslut genom vilket ett organ i en medlemsstat, i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (1), utser ett särskilt bevarandeområde, vilket innehåller målsättningar vad gäller bevarandet och allmänna förebyggande reglerande åtgärder, anses utgöra en plan eller program i den mening som avses i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (2)?

2)

I synnerhet, ska ett sådant beslut omfattas av artikel 3.4, såsom plan eller program i vilka ramen fastställs för kommande tillstånd för projekt, så att medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.5 ska avgöra huruvida det kan antas medföra betydande miljöpåverkan?

3)

Ska artikel 3.2 b i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan tolkas så att samma beslut om utseende ska undantas från tillämpningsområdet för dess artikel 3.4?


(1)  EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114.

(2)  EGT L 197, 2001, s. 30.