26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 24. januarja 2018 – Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale

(Zadeva C-43/18)

(2018/C 112/31)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Compagnie d'entreprises CFE SA

Tožena stranka: Région de Bruxelles-Capitale

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je odlok, s katerim organ države članice določi posebno ohranitveno območje v skladu z Direktivo 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (1), torej odlok, ki vsebuje cilje ohranjanja in splošne preventivne ukrepe z regulativno vrednostjo, načrt ali program v smislu Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (2)?

2.

Natančneje, ali je tak odlok zajet s členom 3(4) kot načrt ali program, ki določa okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov, tako da morajo države članice v skladu z odstavkom 5 ugotoviti, ali bi lahko znatno vplival na okolje?

3.

Ali je treba člen 3(2)(b) Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih [načrtov in programov] na okolje razlagati tako, da je isti odlok o določitvi izvzet s področja uporabe njenega člena 3(4)?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 157.