26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 24. januára 2018 – Compagnie d’entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale

(Vec C-43/18)

(2018/C 112/31)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Compagnie d’entreprises CFE SA

Žalovaný: Région de Bruxelles-Capitale

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje nariadenie, ktorým orgán členského štátu v súlade so smernicou [Rady] 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich zvierat a rastlín (1) označí osobitné chránené územie, pričom toto nariadenie obsahuje ciele ochrany a všeobecné preventívne opatrenia, ktoré majú povahu právnych predpisov, plán alebo program v zmysle smernice 2001/42/ES [Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001] o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2)?

2.

Konkrétne, vzťahuje sa na takéto nariadenie článok 3 ods. 4 ako na plán alebo program, ktorý stanovuje rámec pre odsúhlasenie budúceho rozvoja projektov, takže členské štáty sú povinné v súlade s ods. 5 určiť, či má toto nariadenie pravdepodobne významné účinky na životné prostredie?

3.

Má sa článok 3 ods. 2 písm. b) smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých [plánov a programov] na životné prostredie vykladať v tom zmysle, že na uvedené nariadenie o označení sa článok 3 ods. 4 tejto smernice nevzťahuje?


(1)  Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

(2)  Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.