26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 24. jaanuaril 2018 – Compagnie d’entreprises CFE SA versus Région de Bruxelles-Capitale

(Kohtuasi C-43/18)

(2018/C 112/31)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Compagnie d’entreprises CFE SA

Vastustaja: Région de Bruxelles-Capitale

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määrus, millega liikmesriigi asutus määrab erikaitseala vastavalt [nõukogu] 21. mai 1992. aasta direktiivile 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (1), ning mis sisaldab kaitse-eesmärke ja üldakti iseloomuga üldisi ennetusmeetmeid, on käsitatav kava või programmina [Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta] direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju (2) hindamise kohta, tähenduses?

2.

Täpsemalt, kas selline määrus on artikli 3 lõikes 4 nimetatud kava või programm, mis loob raamistiku tulevase nõusoleku saamiseks projektidele, mille puhul liikmesriigid peavad kooskõlas lõikega 5 otsustama, kas sellel on tõenäoliselt oluline keskkonnamõju?

3.

Kas direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta artikli 3 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellise ala määramise määruse suhtes ei kuulu kohaldamisele selle artikli 3 lõige 4?


(1)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.

(2)  EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30; ELT eriväljaanne 15/06, lk 157.