26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/24


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) (Belgien) den 24. januar 2018 — Compagnie d’entreprises CFE SA mod Région de Bruxelles-Capitale

(Sag C-43/18)

(2018/C 112/31)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Compagnie d’entreprises CFE SA

Sagsøgt: Région de Bruxelles-Capitale

Præjudicielle spørgsmål

1)

Udgør en bekendtgørelse, hvorved en institution i en medlemsstat udpeger et særligt bevaringsområde i henhold til [Rådets] direktiv 92/43/EØF (1) af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, og som indeholder bevaringsmålsætninger og generelle præventive foranstaltninger af forskriftsmæssig karakter, en plan eller et program som omhandlet i [Europa-Parlamentet og Rådets] direktiv 2001/42/EF (2) [af 27. juni 2001] om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet?

2)

Nærmere bestemt ønskes det oplyst, om en sådan bekendtgørelse er omfattet af artikel 3, stk. 4, idet der er tale om en plan eller et program, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, således at medlemsstaterne skal afgøre, om den kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i overensstemmelse med stk. 5?

3)

Skal artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/42/EF om vurdering af [bestemte planers og programmers] indvirkning på miljøet fortolkes således, at en sådan bekendtgørelse om udpegning falder uden for anvendelsesområdet for direktivets artikel 3, stk. 4?


(1)  EFT L 206, s. 7.

(2)  EFT L 197, s. 30.