30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 24. januára 2018 – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH ako právny nástupca Moneybox Deutschland GmbH

(Vec C-42/18)

(2018/C 152/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt Trier

Žalobca a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Cardpoint GmbH ako právny nástupca Moneybox Deutschland GmbH

Prejudiciálna otázka

Sú technické a administratívne postupy, ktoré realizuje poskytovateľ služby pre banku prevádzkujúcu bankomat a jej výplaty peňazí v hotovosti bankomatom, oslobodené od dane podľa článku 13 časti B písm. d) bodu 3 smernice 77/388/EHS (1), ak takmer rovnaké technické a administratívne postupy, ktoré realizuje poskytovateľ služby pre platby kartou pri predaji vstupeniek do kina, na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Bookit z 26. mája 2016, C-607/14 (EU:C:2016:355) podľa tohto ustanovenia nie sú oslobodené od dane?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).